Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 Tahun 2021

Mariyadi.com. Berikut saya bagikan latihan pts bahasa jawa kelas 6 semester 2 2021 dilengkapi dengan kunci jawaban bahasa jawa kelas 6 semester 2 2021 berasal dari soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2 2020 dan kunci jawaban bahasa jawa kelas 6 semester 2 2020. Selanjutnya soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2 pdf ini dapat dijadikan refrensi untuk contoh soal bahasa jawa kelas 6 semester 2 2021.
www.mariyadi.com
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 2021

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 Tahun 2021 ini disusun berdasarkan kisi-kisi uts bahasa jawa kelas 6 semester 2, kisi kisi bahasa jawa kelas 6 semester 2 dan kisi kisi pts bahasa jawa kelas 6 semester 2. Selengkapnya soal bahasa jawa kelas 6 semester 2 tahun 2020 yang dapat dijadikan bahan belajar untuk menghadapi soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2 2021 dari soal uts bahasa jawa kelas 6 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2019 dan soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 2 ini adalah sebagai berikut.

I. Pilihen Salah sawijining jawaban kang trep soko pilihan ing soal ngisor iki
1. Bapak lan ibu ditimbali eyang Sastro. Jejere ukara iku yaiku ...
a. Bapak 
b. Bapak lan Ibu 
c. ditimbali 
d. eyang Sastro

2. Aku ditukokake Bulik sepatu. Yen didadekake ukara tanduk sing bener yaiku ...
a. Bulik dak tukokake sepatu 
c. aku nukokake Bulik sepatu
b. Bulik nukokake aku sepatu 
d. aku ditukokake sepatu Bulik

3. Matura blaka ... ora perlu isin-isin.
a. Lelana 
b. suta 
c. sembrana 
d. rena

4. Katur : Eyang Harjito dalah Eyang Putri ing Malang.
Perangan layang ing dhuwur diarani ...
a. Adawiyah 
b. satata basa 
c. surasa basa 
d. wasana basa

5. Ing perangan layang surasa basa uga diarani ...
a. Panutup 
b. bebuka 
c. titi wangsa 
d. isi

6. Raden Gatutkaca putrane ...
a. Janaka 
b. Harjuna 
c. Werkudara 
d. Puntadewa

7. Senapatine Kurawa ing perang Batarayuda yaiku ...
a. Gathutkaca 
b. Adipati Karna 
c. Nakula 
d. Sadewa

8. Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani ...
a. Guru gatra 
b. guru wilangan 
c. guru lagu 
d. guru sastra

9. Sing kalebu tembang macapat yaiku ...
a. Kinanthi, pucung, sinom 
c. Balabak, gambuh, mijil
b. Kinanthi, sinom, balabak 
d. Mijil, gambuh, megatruh

10. Mas Rudi dipun celuk pakdhe.
Tembung dipun celuk benere ...
a. Didhawuhi 
b. dipun dhawuhi
c. diaturi 
d. dipun timbali

11. Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa ngoko alus kang bener yaiku ...
a. Nalika bapak adus, aku mangan 
c. Nalika bapak adus, aku dhahar
b. Nalika bapak siram, aku mangan 
d. Nalika bapak siram, aku dhahar

12. Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa krama alus kang bener yaiku ...
a. Kula dipun utus bulik mundhut gendhis 
c. Kula dikengken bulik mundhut gendhis
b. Kula dipun utus bulik tumbas gula        
d. Kula dikengken bulik tumbas gula

13. Sing ora kalebu peranganing karangan yaiku ...
a. Irah-irahan (judul) 
b. bebuka 
c. isi 
d. peprenah
14. Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.
Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku ...
a. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah 
c. Kemah pramuka ing Wonosalam
b. Bocah-bocah kelas VI kemah       
d. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan

15. Ukara sing nggunakake tembung rangkep dwi purwa yaiku ...
a. Bocah sing menang lomba oleh bebungah 
c. Aja bengak-bengok, simbah lagi sare
b. Bocah-bocah padha dolanan ing latar 
d. Yen dikandhani aja cengingisan

16. Sing kalebu tembung dwi lingga yaiku ...
a. Bapak-bapak 
b. alun-alun 
c. ondhe-ondhe 
d. paru-paru

17. Kulite (busik) amarga adus banyu kali.
Tembung njero kurung yen didadekake tembung dwi wasana dadi ...
a. Busik-busik 
b. busak-busik 
c. sisiken 
d. besisik

18. Ibu : “Mar, Mar, tangia!”
Marni : “Ana apa bu? Aku isih ... “
Pacelathon kasebut supaya bener diiseni nganggo tembung ...
a. Nulis 
b. maca 
c. ngantuk 
d. sinau

19. Bu Siti : “Rif, kowe apa sida melu kemah?”
Arif : “Siyos bu, benjang dinten Sabtu ngajeng”
Bu Siti takon menyang Arif babagan apa?
a. Kapan olehe kemah 
c. karo sapa olehe kemah
b. Apa sida melu kemah 
d. ing ngendi olehe kemah

20. Pidato kanggo acara ing sekolahan sing kurang trep yaiku ...
a. HUT RT b. Persami 
c. Ulangan Harian 
d. Perpisahan

21. Yen ditulis latin nganggo aksara latin yaiku ...
a. Congkrah agawe bubrah 
c. crah agawe bubrah
b. Congkrah dadi bubrah 
d. crah dadi bubrah

22. Saiki tahun 2010.
2010 yen ditulis nganggo aksara Jawa sing bener yaiku ...
a. 
b. 
c. 
d.

23. Wong bungah sok nemu ...
a. Sengsara 
b. rekasa 
c. cilaka 
d. susah

24. Bakul sandhangan iku yen ... menyang pasar slompretan.
a. Kulakan 
b. dikulak 
c. kulak-kulak 
d. ngulak

25. Badriah kuwi pancen bocah sregep.
Sregep kosok baline yaiku ...
a. Sembrana 
b. ngebreh 
c. bodho 
d. kesed

26. Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gathutkaca nganti nemahi palastra.
Palastra padha tegese karo ...
a. Semaput 
b. lunga 
c. mati 
d. ilang

27. Ancik-ancik pucuking eri.
Tegese paribasan kuwi ...
a. Ora duwe kekuatan maneh
b. Tansah duwe rasa kuwatir amarga nandhang kaluputan
c. Wong pinter mungsuh padha pintere
d. Rebutan barang sing ora mbejaji

28. Kena iwake aja nganti buthek ...
a. Panggone 
b. wadhahe 
c. banyune 
d. kaline

29. Ana brambang sasen lima, ayo berjuang ...
a. Bela Negara 
b. nganti mati 
c. sing taberi 
d. nganti rekasa

30. Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.
Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku ...
a. Joko Seger 
c. Joko Seger lan Rara Anteng
b. Roro Anteng 
d. Gunung Lejar

II. Isinen titik titik ing soal ngisor iki kanti trep
31. Raden Werkudara kuwi pancen satriya kang gagah ...
32. Raden Gathutkaca iku satriya iang ...
33. Wedang bubuk gula tebu Mata ngantuk ...
34. Aja (jawil) wae mengko mundhak didukani simbah.
Tembung njero kurung yen didadekake tembung dwi lingga salin swara dadi ...
35. Bulik nggoreng iwak mujair.
Lesane ukara kuwi yaiku ...
36. Karepe ngono lelaku irit, nanging malah ora keduman.
Yen diparibasakake eman-eman ora ...
37. Granat, yen ditulis nganggo aksara jawa ...
38. Bapak dipun caosi unjukan kopi.
Di pun caosi basa ngokone ...
39. Sing padha sregep sinau ... dadi bocah pinter.
40. Tembang pucung cacahe ana ... gatra.


III. Jawaben soal ngisor iki
41. Ukara iki gawenen basa krama inggil!
Bapak lunga menyang Solo numpak sepur.
42. Ukara ing ngisor iki udhalen kanthi pola jejer – wasesa – lesan – katrangan!
Tika methik kembang mlati ing taman.
43. Ukara kandha iki dadekna ukara crita!
Bu Guru dhawuh “Kowe sing sregep sinau”
44. Gawea parikan sing trep nganggo ukara iki!
Ngasah arit nganti landhep.
45. Tulisen nganggo aksara jawa! Abang-abang ora legi

Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 Tahun 2021
1. B
2. B
3. B
4. A
5. D
6. C
7. B
8. C
9. A
10. D
11. B
12. B
13. D
14. B
15. A
16. A
17. D
18. C
19. B
20. A
21. C
22. C
23. B
24. A
25. D
26. C
27. B
28. C
29. A
30. C

31. Prakasa
32. Pringgodani
33. Ayo turu
34. Njawal-njawil
35. Iwak mujair
36. Keduman
37. 

38. dipun paringi
39. Supaya
40. 6
41. Rama nitih sepur tindhak dateng menyang Solo
42. Tika / methik / kembang mlathi / ing taman
43. Bu Guru dhawuh : “Kowe sing sregep sinau supaya pinter lan ranking siji.”
44. Dadi murid sing sregep
45.