Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban (Paket 2)

Mariyadi.com. Setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester langkah berikutnya yang harus ditempuh oleh adik-adik pelajar kelas 7 SMP/MTs adalah menghadapi Penilaian Akhir Semester 2 Genap (PAS-2). Istilah Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang dulunya dinamakan Ujian Akhir Semester Genap (UAS-2) ini perlu dipersiapkan secara matang untuk mendapatkan nilai PAS/UAS/UKK/PAT yang memuaskan. Untuk membantu adik-adik Kelas 7 SMP/MTs dalam menghadapi UKK (Ujian Kenaikan Kelas) atau PAT (Penilaian Akhir Tahun) pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Saya sertakan link download Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban dibawah artikel ini. Soal PAT IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban atau Soal UKK IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban ini memiliki pratinjau sebagai berikut:
mariyadi.com
Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban (Paket 2)

……………………………………………………………………………………..
 1.  Proses pembuatan peta yang baik dan benar harus didasari oleh cabang ilmu ….

a. Antropologi                        
c. demografi
b. Kartografi                          
d. geologi

2.  Symbol segitiga merah pada peta digunakan untuk menggambarkan kenampakan ….
a.  Pelabuhan                          
c. gunung api aktif
b. Pegunungan                                   
d. Bandar udara

3.  Pengertian skala peta adalah perbandingan antara ….
a. Dua titik di tempat yang sama pada suatu jarak sebenarnya pada peta
b. Dua titik suatu wilayah dengan jarak yang ada pada peta lainnya
c.  Dua titik di peta dengan dua jarak sebenarnya dari dua titik pada peta
d.  Dua titik yang berbeda suatu peta yang ada dengan peta lainnya

4.  Judul peta yang benar harus disesuaikan  ….
a.  Bentuk peta yg dibuat                   
c. posisi tata letak peta
b.  Besar kecilnya peta           
d. isi yang tergambardengan

5.  Penggunaan symbol warna dalam peta secara umum untuk menggambarkan ….
a.  Kondisi suatu wilayah       
c. perkembangan alam
b. Topografi wilayah              
d. keadaan alam

6.  Symbol garis dalam peta digunakan untuk kenampakan berupa ….
a.  Jalan raya, pelabuhan, rel kereta api
b. Pelabuhan, rumah sakit, Bandar udara
c. Sungai, batas wilayah, jalan raya
d. Danau, rawa-rawa, daerah kapur

7.  Peta kecil yang berperan untuk memperjelas sebagaian peta pokok disebut ….
a.  Inset                                   
     c. indeks
b.  Legenda                           
d. orientasi

8.  Pengertian atlas adalah sekumpulan ….
a.  buku yang menjadi satu dengan peta
b.  peta yang dikumpulkan dengan buku
c.  buku tentang petunjuk pengguaan peta
d.  peta yang disatukan dalam bentuk buku

9.  peta dengan kenampakan yang menyerupai kondisi alam sebenarnya disebut ….
a.  Peta dasar                          
c. peta datar
b. Peta timbul                         
d. peta digital
10. Peta berskala 1 : 750.000 digolongkan menjadi peta berskala ….
a.  Kadaster                            
c. kecil
b.  Besar                                             
d. sedang

11. Lingungan rawa-rawa pada peta disimbolkan dengan warna ….
a.  Biru                                               
c. kuning
b.  Hijau                                             
d. cokelat

12. Unsur-unsur atlas yang tidak terdapat dalam unsure-unsur peta adalah ….
a.  inset dan orientasi                         
c. indeks dan garis tepi
b. Legenda dan indeks                       
d. Indeks dan daftar isi

13. Langkah paling praktis untuk mengetahui arti symbol di dalam atlas dapat dilihat pada ….
a.  Daftar pustaka                               
c. skala
b.  Legenda                            
d. daftar indeks

14. Nama jalan raya pada peta secara tepat harus ditulis dengan huruf ….
a. Italic                                               
c. gotic italic
b. Romawi                                          
d. gotic

15. Rel kereta pada peta secara tepat harus digambarkan dengan warna ….
a.  Hitam                                            
c. kuning
b.  Hijau                                              
d. biru

16. Beberapa unsure yang harus diperhatikan dalam menggambar peta yaitu ….
a.  Skala, orientasi, indeks, legenda, daftar isi
b.  Judul, indeks, orientasi, skala, tahun pembuatan
c.  Daftar isi, skala, legenda, inset, sumber peta
d. Inset, judul, orientasi, skala, tahun pembuatan

17. Dataran rendah pada peta disimbolkan dengan warna ….
a. Cokelat                                           
c. kuning
b. Hijau                                              
d. merah

18. Symbol garis digunakan untuk kenampakan …..
a. Danau                                             
c.  sungai
b. Gunung api                        
d. pelabuhan

19. Nama kota-kota besar secara tepat ditulis dengan huruf ….
a.  Romawi                               
c. gotic
b.  Gotic italic                       
d. italic

20. Peta yang mengambarkan kenampakan khusus disebut ….
a.  Peta digital                                    
c. peta dasar
b. Peta umum                         
d. peta tematik

21. Jarak kota A ke kota B dalam peta berskala 1 : 500.000 adalah 5 cm. Berapa jarak sebenarnya ….
a. 2,5 km                              
c. 1 km
b. 25 km                               
d. 10 km

22. Garis bujur 0° secara konvensional digunakan sebagai patokan ….
a. Pembagian waktu internasional
b. Perhitungan waktu internasional
c. Standar waktu internasional
d. Pengelompokan waktu internasional

23. Garis lintang digunakan untuk menentukan ….
a. Iklim dan letak                               
c. luas dan iklim
b. Waktu dan letak           
d. waktu dan iklim

24. Berikut ini yang termasuk peta umum yaitu ….
a. Peta chorografi, peta iklim, peta pariwisata
b. Peta geologi, peta topografi, peta dunia
c. Peta iklim, peta curah hujan, peta transportasi
d. Peta topografi, peta dunia, peta Negara

25. Sumber untuk memperoleh data geografi yang diperoleh dari observasi secara langsung di lapangan disebut sumber data ….
a. Sekunder                            
c. langsung
b. Primer                                 
d. tidak langsung

26. Sumber untuk memperoleh data geografi yang diperoleh dari dari foto, peta, dan dokumen yang sudah ada pada instansi terkait disebut sumber data …
a. Langsung                            
c. sekunder
b. Tidak langsung                   
d. primer

27. Hasil pengamatan, hasil pengukuran, wawancara, dan pembuatan sketsa merupakan sumber data ….
a. Primer                                            
c. sekunder
b. Langsung                         
d. tidak langsung

28. Data dari DitTop TNI AD, BPS, BMKG, dan BIG merupakan sumber data ….
a. Tidak langsung                              
c. primer
b. Langsung                         
d. sekunder

29. Perhatikan pernyataan di bawah ini.
1) Gambaran objek hanya yang terpilih
2) Dapat diproduksi secara menyeluruh
3) Keterangan dapat langsung dituliskan
4) Bentuk penting dapat ditemukan kembali
5) Menampilkan seluruh gambaran objek
Keunggulan sketsa dibandingkan peta fotografi ditunjukkan nomor ….
a. 1), 2), 3)                           
c. 2), 3), 5)
b. 1), 3), 4)                           
d. 2), 4), 5)

30. Symbol peta yang digunakan untuk menandai letak suatu tempat adalah ….
a. Symbol garis                   
c. symbol titik
b. Symbol area                   
d. symbol warna

31. Symbol peta yang digunakan untuk menandai kenampakan data geografis yang memanjang  adalah ….
a. Symbol garis                   
c. symbol warna
b. Symbol titik                    
d. symbol area

32. Symbol peta yang digunakan untuk menandai data geografis yang memiliki luas dan volume adalah ….
a. Symbol warna                 
c. symbol garis
b. Symbol titik                    
d. symbol area

33. Symbol peta yang digunakan untuk menandai tinggi rendahnya permukaan bumi (topografi) adalah ….
a.  Symbol area                  
c. symbol titik
b. Symbol warna                
d. symbol garis

34. Symbol peta untuk mewakili objek yang TIDAK mencerminkan jumlah, angka, dan volume disebut ….
a. Symbol kuantitatif             
c. symbol kualitatif
b. Symbol primer                    
d. symbol sekunder

35. Symbol peta untuk mewakili objek yang menampilkan jumlah, angka, dan volume disebut ….
a. Symbol kuantitatif      
 c. symbol sekunder
b. Symbol kualitatif          
d. symbol primer

36. Batas provinsi, jalan raya, rel kereta, dan pelabuhan adalah contoh symbol ….
a. Primer                            
c. kuantitatif
b. Sekunder                        
d. kualitatif

37. Perhatikan gambar di bawah ini.
Gambar di atas merupakan komponen peta berupa ….
a. Orientasi                          
c. legenda
b. Skala garis                       
d. skala angka

38. Symbol yang digambarkan dalam bentuk area dan bentuk warna sekaligus yaitu ….
a. Jalan raya, batas daerah            
c. danau, rawa-rawa
b. Sungai, pelabuhan       
d. gunung api, bandara

39. Tahap awal dalam proses pembuatan peta objek geografi wilayah adalah ….
a. Pengukuran dan pengamatan objek geografi
b. Pengumpulan data mentah hasil observasi
c. Memperbesar atau memperkecil peta
d. Penggunaan peta wilayah objek geografi

40. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geographien, graphien berarti ….
a. Bumi                                   
c. taplak meja
b. Lingkungan                     
d. tulisan

……………………………………………………………………………………..
Download Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban
Untuk Download Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban atau unduh Download Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban dengan pratinjau diatas silakan klik tautan dibawah ini:

Demikian artikel Soal PAS/UAS IPS Kelas 7 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat.