Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel Bahasa Jawa SD/MI Lengkap Kunci Jawaban

Assalamualaikum adik-adik kelas 6 SD maupun MI, seperti yang kalian ketahui bahwa mulai tahun ini untuk jenjang Sekolah Dasar baik SD maupun MI sudah tidak ada lagi USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Dengan dihapusnya USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional ini kemudian diganti dengan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer atau USP-BK. Pada kesempatan ini saya akan membagikan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI lengkap dengan link download Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI.
 
Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel Bahasa Jawa SD/MI Lengkap Kunci Jawaban
Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel Bahasa Jawa SD/MI Lengkap Kunci Jawaban
Pratinjau Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI yang dapat dikatakan sebagai prediksi Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI adalah sebagai berikut:
……………………………………………………………….
 I.  Weneh tandha ping (x)  sangarepe pretelan kang bener !

1.  Kabeh nunggu giliran ditabuh
Ora ono sing meri dengki
Ora ono sing cupet budine
Ora ono sing rumangsa dikuwalonake
Tema geguritan ing nduwur yaiku...
a.  Adem ayem                     
c.iri dengki
b.  Guyup rukun                  
d.dikuwalonake

2.  Cupet budine ing geguritan nduwur ateges...
a.  Seneng banget                
c.ora iso tumindak becik
b.  Nrimo ing pandum                    
d.rumangsa iso

3.  Andi :”Nuwun sewu mbah kok tindakan mawon,sepedanipun wonten pundi?”
Simbah :”Ono kok lhe,simbah pengin mlaku-mlaku ben karo...
Ganepana teks pacelaton ing duwur!
a.  Kesel                                                                     
c.ngirit
b.  Olah raga                                                             
d.awet
4.  Rara Jonggrang

Nalika Prabu Baka perang lawan Raden Bandung ing prambanan,Raden Bandun Bandawasa
Menang.Wekasane bakal bisa mboyong  Rara Jonggrang,nanging Rara Jonggrang duweni pamundut...
Latar cerita ing duwur yaiku...
a.  Prambanan                                                                     
c.pengging
b.  Nalika                                                                   
d.wekasane

5.  Amargo Dewi Sekartaji luwih ayu lan apik budi pekertine yen ketanding karo Galuh Ajeng,mula Raden Inu Kertapati milih Dewi Sekartaji minangka dadi jodone.Galuh Ajeng sing serik atine banjur golek dalan kanggo nyingkrihake Dewi Sekartaji.
Tokoh antagonis  crito ing duwur yaiku...
a.  Galuh Ajeng                                                                    
c.Dewi Candra Wati
b.  Dewi Sekartaji                                                    
d.Inu Kertapati

6.  Dina iki Bima tangine esuk.Sawengi kaya ora isa turu, tansah impen- impenen.Esuk iki Bima sak ancane arep melu Upacara pengetan dina Pramuka.Bubar Upacara Bima lan kanca kancane arep melu pesta siaga.Ing pesta siaga mawarna warna kegiatane.
Kalimat utama teks duwur yaiku...
a.  Sawengi ora isa turu                                         
c.upacara
b.  Bima tangine esuk                                                        
d.pesta siaga

7.  Bulan Gedhe
     Bulan - bulan gedhe
Ana santri menek jambe
Ceblokna salining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rembulane
Suraka surak hiyo
Tembung mumpung jembar kalangane ateges...
a.  Mumpung isih ana wektu lan diparingi rejeki        
c.sabar lan narima
b.  Tresna asih mring sesama                                           
d.mumpung duwe duwit akeh

8. Rudi budhal sekolah.Tekan ndalan ketemu Andi,Ria, lan Wildan.Karo mlaku ngobrol ngalor ngidul ora krasa wis tekan sekolahan.
Gagasan pokok paragrap ing dhuwur yaiku...
a.  Rudi ketemu Andi                                                         
c.Rudi bareng karo Wildan
b.  Rudi budhal sekolah                                         
d.Andi,Ria,karo Wildan budhal bareng
9. 

Gambar ing dhuwur nyritakake kahanan...
a.    Gunung gedhe                                                 
c.gunung mbledos
b.    Asep kawah                                                                   
d.langit mendung

10.  Gelung rusak wor lan kisma,kaiga-iga kaeksi.
Wor lan kisma tegese yaiku...
a.    Klengsreh                                                                      
c.campur lemah
b.    Lemah teles                                                                  
d.ketara kisma

11.   Urip ing ndeso pancen nggarai urip adem ayem.
Adem ayem kalebu tembung...
a.    Saloka                                                                
c.paribasan
b.    Saroja                                                                 
d.camboran

12.  Pelatih persinga pancen jembar segarane,sanadyan kalah tanding karo Persela Lamongan.
Jembar segarane tegese...
a.    Ombo segarane                                                
c.cilik segarane
b.    Sabar                                                                  
d.seneng atine

13.  Ngilmu iku,Kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setyo budya pangekese dur angkara
Tembang ing duwur kalebu golongane tembang...
a.    Durma                                                                c.kinanthib.    Pangkur                                                              d.pucung
14.  Guru wilangan lan guru lagu tembang ing dhuwur yaiku...
a.    12i,6a,8i,8a                                                                    c.12u,6a,8a,8i
b.    12a,6a,8i,12a                                                                  d.12u,6a,8i,12a
15.  Bapak pucung dudu watu dudu gunung
Tan ana kang tresna,
Kabeh uwong mesthi sengit,
Kang kanggonan den elus-elus tetangisan.
Batangane tembang ing dhuwur yaiku...
a.    Gajah                                                                  c.jun
b.    Sepur                                                                   d.udun
16.  Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ilmu luhung
Kang tumprap neng tanah jawa
Agama ageming  aji
Guru gatrane tembang iku ana...
a.    4                                                                           c.6
b.    7                                                                           d.8
17.  Prabu Yudistira
Yudhistira  duwe  getih  putih lan jiwa  suci.Pusakane  aran  Jimat  Kalimasada.Prabu Yudhistira duweni  jeneng  liya  yaiku  Puntadewa,Gunatali  Krama, lan  uga kang ngarani Prabu Dharma kusuma. Jroning  dadi  raja  tansah  tumindak  adil  lan ora sewenang – wenang, dadi  rakyat  lan negarane  tata  tentem  kertarahaja. Pancen  iku  sawijining  pahlawan  sejati.
Pesan  moral  ing  teks  crita  ing  duwur  yaiku...
a.    Raja sing sakti                                                   c.raja sing duwe jeneng akeh
b.    Raja sing  wicaksana                                        d.raja sing getih putih
18. 
azitMendu=kuqNgwi
            Pamacane aksara  jawa ing dhuwur yaiku..........
a.    langit cerah kutha ngawi                                            c. langit mendung kutha ngawi   
b.    langit kutha ngawi                                                       d. langite kutha ngawi
19.  Pagelaran Wayang Kulit
Ing kampunge Dina ana panggelaran wayang kulit kanggo mangeti
dina pahlawan kang tiba ing 10 November 2019  iki. Jam 8 bengi niyagane miwiti nabuh gamelan, warangganane uga wiwit nembang, banjur disusul dhalange nyekel gapit wayang lan dilakokake.Dina nyetitekake temenan katone. Ngendikane bapake Dina sing wujude kaya kipas iku arane gunungan.
Irah irahane wacan ing dhuwur yaiku...
a.    Dina pahlawan                                                  c.wayang kulit
b.    Pagelaran wayang kulit                                               d.ing kampung
20. Kalimat utamane teks ing dhuwur yaiku...
a.    Pagelaran  wayang kulit ing kampunge Dina kanggo mengeti dina Pahlawan
b.    sing wujude kaya kipas iku arane gunungan
c.    Jam 8 bengi niyagane miwiti nabuh gamelan
d.    Pagelaran Wayang Kulit
21.  Pitakon kang pas kanggo paragrap ing duwur yaiku...
a.    Lakone wayang opo ?               c.dina nonton opo?
b.    Kapan pagelaran wayang ing kampunge dina?                   
d.pira warangganane?
22. 
      
Bedane gambar ing dhuwur yaiku...
a.    Werkudara gendong dulur-dulure
b.    Tangane ngapurancang                      
c.    Janaka panengah pandawa
d.    gambar siji rambute Werkudara gelungan,gambar loro rambute diore
23.  Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ilmu luhung
Kang tumprap neng tanah jawa
Agama ageming aji
Watake tembang  pangkur iku...
a.    Sereng,anteping ati lan gagah                                    c.luwes gendhes
b.    Sedih keranta ranta                                         d.seneng tresna asih
24.  Kosok baline luhung tembang ing duwur yaiku...
a.    Nistha                                                                 c.duwur
b.    Luhur                                                                 d.adi luhung
25.  Guru wilangan lan guru lagu tembang sinom yaiku...
a.    8a,8i,8a.8i.7i,8u,7a,8i,12a                                           c. 8i,8i,8a.8i.7i,8u,7a,8i,12u         
b.    8u,8i,8a.8i.7i, ,8i,12a                                       d. 8a,8i,8a.8i.7i,8u,7a,
26.  Keplok ora tombok tegese...
a.    Gelem melu seneng,nanging ora gelem melu ragat
b.    Senengane nyuraki
c.    Senengane foya-foya ntraktir kanca-kancane
d.    Ora gelem melu kancane
27.  Ing wayah ketiga dawa para petani pada ngenteni udan,nanging suwe ora ana udan prasasat kaya...
a.    Ngenteni tetesing embun ing mangsa ketiga
b.    Jumeduling palwa gabus ing tengahing samodra
c.    Suwe mijet wohing ranti
d.    Ketiga dawa banget

28. Ayo kanca para mudha
Nadyan beda ayo padha nyawiji
Mangun bangsa kanthi tuhu
Bhineka tunggal ika
Wus dadi sesanti tumrap kabeh suku
Sayuk rukun mangun bangsa
Tata tentreming nagari
Guru gatra ning tembang ing nduwur ana...
a.    6                                                                           c.8
b.    7                                                                           d.9
29.  Tak tunggu paribasan kawit kuncung nganti gelung, sliramu ora bali-bali.
Tegese paribasan ing duwur...
a.    Saka ngisor tekan duwur                                            c.mengisor menduwur
b.    Wiwit bocah nganti diwasa                            d.tekan tuwa
30. Sing gedhe dielus-elus ,sing cilik diidak-idak. batangane...
a.    Pring                                                                   c.andha
b.    Kayu                                                                    d.cagak listrik
31.  Alhamdulilah ,kula minangka wakil saking kelas VI badhe ngaturaken ingkang sepisan matur nuwun sanget tanpa umpami dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu Guru,ingkang paring ilmu lan sedayamenapa ingkang dipunduweni kaliyan kula sakanca ing pawiyatan menika.Kaping kalihipun kula sakanca agunging samodra pangaksami dumateng bapak saha ibu Guru nalika kula sakanca gulawentah wonten ing pawiyatan menika.
Pedotan sesorah iku kalibu perangane...
a.    Pambuka                                                                        c.pakurmatan
b.    Isi/wos/inti                                                       d.salam panutup
32.  Tema  sesorah ing dhuwur  yaiku...
a.    Atur pambagyo                                                 c.wakil kelas VI
b.    Wakil kelas 1-VI                                                            d.pepisahan kelas VI  
33.  Ingkang kula kurmati bapak lan ibu guru saha kanca – kanca ingkang tansah kula tresnani. Mangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Ingkang maha agung amargi sampun paring nikmat lan rahmat saengga kula lan panjenengan taksih saged makempal ing papan menika kanthi kahanan sehat walafiat.
Ukara ing dhuwur perangan pidato, yaiku...
a.    pambuka                                                                        c. isi
b.    pandonga                                                                        d. Panutup
34.  Metode sesorah ing dhuwur yaiku...
a.    Improptu                                                                        c.memoriter
b.    Wosing sesorah                                                            d.naskah
35.  Tuladhaning  perangan pidato panutup ing ngisor iki kang bener, yaiku...     
a.    Wasana cekap semanten kirang langkungipun nyuwun samodra pangaksami
b.    Puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuasa.
c.    Kula minangka wakil saking kelas VI
d.    Ingkang kula kurmati bapak lan ibu guru saha kanca – kanca

36.  Rini bali sekolah,yen ditulis aksara jawa...
a.rini bali se[kolh
b. niri bali se[kolh
c.    libali  se[kolh
d.    rini bal se[kolh
37.  Bebasan lan saloka nduweni wujud kang meh pada,yaiku mawa...lan ngemu surasa pepindan.
 genepane ukara rumpang yaiku...
a.    teges                                                                    c.surasa
b.    teges entar                                                                     d.pepindan
38.

       Gambar ing dhuwur kang nganggo badong arane...
a.    Werkudara                                                                     c.janaka
b.    Bima                                                                   d.kresna
39.  Dimas siswa kelas enem,yen ditulis aksara jawa yaiku...
a.    dmsSisw Kels Enm
b.    dimsSisw Kls Enm
c.    dimsSisw Kels nm
d.    dimsSisw Kels Enm
40. bapak pucung cangkeme marep manduwur
sabamu ing sendang
pencokanmu lambung kering
prapteng wisma sipucungmu tak kuwaya
batangane tembang ing dhuwur yaiku...
a.    gajah                                                                   c.sepur
b.    jun                                                                                   d.udun          41.  Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih ketarta pakartining ilmu luhung
Kang tumprap neng tanah jawa
Agama ageming aji
Guru lagune tembang ing dhuwur yaiku...
a.    a,i,u,a,u,a,i                                                                      c. a,i a,i,u,a,u,a,i       
b.    i,a,,u,a,u,a,i                                                         d. a,i,u,a,u,a,ia,u,     
42.  becik ketitik ala ketara  tegese...
a.    Tumindak becik ora ketara                           
b.    Tumindak becik lan ala bakal ketara ing tembe mburi
c.    Tumindak ala kanthi ngongkon wong liya
d.    Akeh  omonge ra ana nyatane
43.  Dek wingi sore udan prahara, ketambahan angin kang gedhe.Para warga pada bingung mloya-mlayu
Prasasat kaya...
a.    Ancik ancik pucuking eri                                            c.babatan pacing
b.    Podang  areraton                                                          d.gabah diinteri
44.  Bocah cilik tlusap-tlusup neng kebon batangane...
a.    Pitik                                                                    c.dom(jarum)
b.    Nanas                                                                  d.salak
45. 
        
Cangkriman kang trep kanggo gambar ing dhuwur yaiku...
a.    Pitik walik saba kebon                                                c.dlusap dlusup neng ngrumbul
b.    Sluman slumun slamet                                              d.sega sakepel dirubung tinggi
46.  Prabu Arya Seto ing kraton Ringin Anom .Raja sing bijaksana kang disenengi karo rakyat e.Kagungan putri kang ayu rupane kang sesilih Putri Kemuning.Sawijining dina ketaman lara kang ora isa ditambani.Sang Raja nganti bingung .Ing wayah bengi Sang Prabu semedi golek wangsit amrih iso ngobati putrine,iso mari yen diobati karo godong sirna gondo.Sabanjure Prabu Arya Seto nganakake sayembara,sing bisa ngobati putrine bakal di pundut mantu.Krungu kabar iku ana pemuda kang sesilih Jaka Budug melu sayembara Ringkesing crita Jaka Budug kanti tekat sing kendel lannepati janji bisa ngalahake Naga kang gedhe kang jaga godong sirna ganda. Akhire cerita Jaka Budug didaupna karo Putri Kemuning.
Amanat cuplikan dongeng ing dhuwur yaiku...
a.    Raja sing bijaksana                                                      c.putri sing ayu
b.    Kendel lan nepati janji                                                d.kaduk wani kurang duga

47.  Wacanen petunjuk acak teks ngisor iki !
Cara nggunakno Kipas Angin
1)    Teken tombol  ON kanggo nguripne Kipas Angin
2)   Cabut steker saka  stopkontak
3)   Atur kecepatan kipas angin sesuai  kebutuhan
4)   Tancepne  steker neng  stopkontak
5)    Teken tombol  OF kanggo mateni kipas angin
Urutan kalimat sing pas supaya dadi teks prosedur sing padu...
a.    4)-1)-2)-3)-5)                                                     c. 4),1),3),2),5)
b.    4)-1)-3)-5)-2)                                                     d. 4)-1)-5)-3)-2)
48. Charles Babbage  ilmuwan sing ditulis dadi penemu komputer sepisanan, sing akeh ngewenehi  karyane neng kehidupan manusia. Dewek e  uga dikenal kanthi  julukan “Bapak Komputer”.  The Charles Babbage Foundation nganggo jenenge kanggo hargai kontribusine  neng dunia komputer.
Asmane  sing nemokake komputer yaiku...
a.    Charles Babbage                                                           c.charles Hutagalung
b.    Carly Vanhouten                                                          d.Tomas edison
49.  Kakehan gludug ora udan tegese...
a.    Tumindak becik ora ketara
b.    Tumindak ala kanthi ngongkon wong liya
c.    Akeh  omonge ra ana nyatane
d.    Kegedhen kekarepan nanging ora isa nyembadani
50.  Sing wigati nalika maju sesorah yaiku...
a.    Isi sesorah,wirama,wirasa,wiraga,wicara ,lan busana
b.    Isi sesorah,wirama,wirasa,wiraga,wicara,bagus/ayune
c.    bagus/ayune, wirama,wirasa,wiraga,wicara
d.    isi pidhato,wiraga,wibawa, bagus/ayune

……………………………………………………………….

Download Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI
Untuk unduh Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI ini silakan kalian klik tautan dibawah ini:

Demikian latihan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI dalam link Download Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI yang dapat kalian jadikan latihan soal dan refrensi bank soal kalian semoga bermanfaat. Untuk kunci jawaban dari Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA SD/MI ini kalian dapat download kunci jawaban Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer tahun 2020 mapel BAHASA JAWA dengan cara klik Kumpulan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer (USPBK) SD/MI Tahun 2019/2020 Lengkap Kunci Jawaban dibawah ini.

Download Selengkapnya