Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013

Assalamualaikum adik-adik siswa Madrasah Ibtidaiyah, sebentar lagi kalian akan menghadapi PTS Genap atau Penilaian Tengah Semester 2 atau Ujian Tengah Semester 2 (UTS 2). Dalam menghadapi UTS Genap atau PTS Genap tentunya kalian memerlukan latihan soal untuk melatih diri kalian.
 
Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013
Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013
Pada kesempatan ini saya akan mebagikan latihan Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013 lengkap dengan link download Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013. Soal PTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013 ini dapat saya katakana juga sebagai prediksi Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013 yang kemungkinan masih akan diujikan pada UTS/PTS semester 2 ini.


Berikut adalah pratinjau latihan Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013 yang nanti dapat kalian unduh melalui link unduh Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013:
…………………………………………………………………………….
 I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

1.       Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rosyidin yang….
a.       Terakhir                               b. Ketiga                              c. Kedua                               d. Pertama
2.       Ali bin Abi Talib di ambil anak asuh oleh nabi Muhammad SAW ketika berusia…
a.       7 tahun                                 b. 8 tahun                            c. 6 tahun                            d. 9 tahun
3.       Ketiaka Nabi Muhammad SAW. hijrah, Ali bin Abi Talib menggantikan beliau ditempat tidurnya. Hal itu membuat Ali bin Abi Talib disebut…
a.       Fida’                                      b. Qada’                               c. Fidiah                                d. Zaki
4.       Setelah hijrah,Ali bin Abi Talib menikah dengan…
a.       Zainab                                   b. Fatimah                           c. Ruqayyah                        d. Zahrah
5.       Ketika menikah,Ali bin Abi Talib berusia…
a.       35 tahun                              b. 30 tahun                         c. 25 tahun                          d. 20 tahun
6.       Ali bin Abi Talib mewarisi sebuah pedang dari Nabi Muhammad SAW yang bernama….
a.       zun-nur                                                                                c. zul-firqah
b.      zul faqar                                                               d. zul-jalil
7.       Seorang putri Abu Bakar as-Siddiq yang menjadi istri Zubair bin Awwam adalah…
a.       Asma’                                   b. Aisyah                              c. Maimunah                      d. Juwariyah
8.       Yang dilakukan Ali bin Abi Talib ketika trjadi fitnah pada masa Usman bin Affan adalah….
a.       Memusuhi Usman bin Affan                                       c. Melindungi Usman bin Affan
b.      Membantu para pemberontak                                  d. Pergi ke daerah lain
9.       Salah satu kebijakan Ali bin Abi Talib setelah menjadi khalifah adalah…
a.       Mengangkat saudara-saudaranya menjadi gubernur
b.      Memberi tunjangan kepada kaum muslimin
c.       Memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus
d.      Menaikkan gaji para pejabat
10.   Perang antara Ali bin Abi Talib melawan kelompok Talhah dan Zubair disebut…
a.       Perang Nahrawan                                                            c. Perang Siffin
b.      Perang Riddah                                                                   d. Perang Jamal
11.   Pada akhir masa pemerintahannya,Umar bin Khattab menunjukkan Ali bin Abi Talib sebagai anggota majelis yang bertugas memilih kholifah.Majelis itu bernama….
a.       majlis as-syura                                                                  c. majlis al-wihdah
b.      majlis al-ummah                                                               d. majlis al-khilafah
12.   Perang Siffin terjadi antara Ali bin Abi Talib dan….
a.       Talhah bin Ubaidillah                                                      c. Mu’awiyah bin Abu Sufyan
b.      Abu Sufyan bin Harb                                                       d. Zubair bin Awwam
13.   Perang antara Ali bin Abi Talib melawan kaum Khawarij disebut Perang….
a.       Nahrawan                           b. Jamal                                c. Riddah                              d. Siffin
14.   Kaum Khawarij kemudian mengangkat seorang panglima perang,yaitu…
a.       Abdullah bin Wahhab                                                     c. Syibi bin Rubi’at at-Tamimi
b.      Amru bin Ash                                                                     d. Abu Musa al-Asy’ari15.   Setelah keluar dari kelompok Ali bin Abi Talib .kaum Khawarij pergi menuju….
a.       Damaskus                           b. Harurah                           c. Yerussalem                                    d. Khurasan

16.   Perang Siffin diakhiri dengan peristiwa….
a.       Hakim                                   b. muwaqif                         c. hokum                             d. tahkim
17.   Ali bin Abi Talib meninggal pada usia….
a.       40 tahun                                                              c. 60 tahun
b.      50 tahun                                                              d. 70 tahun
18.   Seorang Khawarij yang bertugas membunuh Mu’awiyah bin Abi Sufyan adalah….
a.       Abdurrahman bin Muljam                                            c. Amr bin Bakar as-Siddiq
b.      Muhammad bin Syi’ib                                                    d. Barak bin Abdillah at-Tamimi
19.   Ali bin Abi Talib meninggal pada tahun….
a.       661 M                                    b. 35 H                                  c. 665 M                               d. 45 H
20.   Wilayah Mesir berhasi direbut oleh Amru bin Ash pada tahun….
a.       650 M                                    b. 658 M                               c. 666 M                               d. 670 M
21.   Istri Khalifah  Ali bin Abi Talib bernama….
a.       Aisyah r.a                                                            c. Maimunah
b.      Fatimah az-Zahra                                             d. Ruqayyah
22.   Terjadinya perang Jamal karena Siti Aisyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Talib menuntaskan kasus….
a.       Pembunuhan khalifah Ustman bin Affan
b.      Penggantian gubernur yang diangkat khalifah Ustman bin Affan
c.       Pembunuhan khalifah Umar  bin Khattab
d.      Pengembalian tanah kepala Negara
23.   Khalifah Ali bin Abi Talib lahir pada tahun…
a.       600 M                                    b. 601 M                               c. 602 M                               d. 603 M
24.   Walisongo menyebarkan agam Islam di pulau…
a.       Sumatra                                                                               c. Jawa
b.      Kalimantan                                                                         d. Sulawesi
25.   Golongan yang mendukung kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Talib disebut kaum…
a.       Ahlussunnah                      b. Khawarij                         c. Murjiah                            d. Syiah
26.   Khulafaur Rasyidin yang ke-4 adalah Abi bin Abi Talib. Ali bin talib menjadi khalifah selama…..tahun.
a.       2                                              b. 5                                         c. 10                                       d. 12
27.   Ali bin Abi Talib adalah seorang panglima perang yang gagah berani.Karena keberaniannya menggetarkan kepada semua lawannya.Nabi Muhammad SAW mewariskan sebilah pedang yang bernama….
a.       Saifullah                                                                               c. Zulfurqon
b.      Zulfaqor                                                                               d. Al-Murtada
28.   Perang Jamal erjadi karena Siti Aisyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Talib menuntaskan kasus….
a.       pengembalian tanah kepada Negara
b.      pembunuhan khalifah Umar bin Khattab
c.       Pembunuhan khalifah Usman bin Affan
d.      penggantian gubernur yang diangkar khalifah Usman bin Affan
29.   Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Aku adalah gudang ilmu pengetahuan,sedang Ali bin Talib adalah pintu gerbangnya.Karena kecerdasannya itu Nabi Muhammad  SAW menyebut Ali bin Abi Talib sebagai….
a.       Babul Tarikh                                                                       c. Babul Muamalah
b.      Babul Ilmi                                                                            d. Babul Ibadah
30.   Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib terjadi beberapa pemberontakan.Golongan yang tidak   setuju dengan kebijakn khalifah memilih keluar dari kelomok Ali bin Abi Talib.Golongan ini disebut….
a.       Syiah                                                                                     c. Murjiah
b.      Mu’tazillah                                                                          d. Khawarij

…………………………………………………………………………….

Untuk download Soal UTS SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas 6 MI Semester 2 Kurikulum 2013 seperti pada preview diatas silakan kalian klik tautan dibawah ini ya…