Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Hallo adik-adik siswa kelas 7 SMP/MTs, pada kesempatan ini saya akan membagikan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban yang nanti kalian dapat unduh melalui link Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban. Prediksi Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini sekaligus menjawab banyaknya pencarian tentang soal uts Bahasa Sunda kelas 7 semester 2 dan jawabannya, soal Bahasa Sunda kelas 7 semester 1 dan kunci jawaban, soal uas Bahasa Sunda kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban, soal uts Bahasa Sunda kelas 7 semester 1 dan jawabannya, soal uas Bahasa Sunda kelas 7 k13, soal, uas Bahasa Sunda kelas 9 semester 1 ktsp, kunci jawaban paket Bahasa Sunda kelas 7 semester 1, soal pas kelas 7 Bahasa Sunda.
 
Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban
Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban
Sebelum Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini ada baiknya kalian melihat pratinjau latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban dibawah ini:
………………………………………………………………..
 WA CANA

Cai L.aut
bijil tina li!isungan, tcu eureun-eureun.  Ras Ki Jana ingct, hentcu mawa taneuh  keur ngeureunkcunana.  Ahima  kapalna kalebuh. lantaran  pinuh  teuing  ku uyah.  Jclema dina  eta kapal  kabeh titeuleum.

Naon bat nu dipikahayang  ku Ujnng, sebutkeun bat bari nyebut''Tutu ... ! tutu ... ! tutu ... !   ..• tilu kali,"ceuk aki-aki tth, "Engke haluna nutu sorangan, sarta naon anu dipikahayang  tea, tangtu kaluar  tinajero Ii sung. Ngeureunkeunana,  lisungna ku Ujang kudu diasupan taneuh saeutik, tangtu haluna eureun sorangan."
Samemeh  Ki Jani  nganuhunkeun,  aki-aki  reh  geus  ngdes manren.
Gancangna carita, ayeuna Ki Jani geus beunghar. Najan kitu, manChna henteu pindah pileumpangan,  tetep resep nulung ka nu

Dicutat tina R!NEKA BASA Kelas VII Semester II
I. Palaku din a dongeng di luhur teh nyaeta ...
A. Jana, Jono,jeungaki-aki
B. Jana, Jani,jeung Jono
C.    Jana, Jani,jeungaki-aki
D.    Jana jeung Jono

2    DongCng di luhur teh nyaritakeun.
diearitakeun  ka lanceukna, carana  menta naon  bee kana jimat lilisungan tea. Eta lilisungan teh ku Ki Jana tercs dibawa minggat ka alas peunras.SakaIi mangsadina kapal geus taya uyah, tuluy Ki Jana mema kannjimatnn, "Tutu ... ! Tutu ... !   Tutu ... !    Uyah ... !".  Burial uyah

3. Karakter Jani dina eta dongCng teh,
A. jahat
B. bageur
c. kcret
D. sombong

4. L.anmran  kurang   ngerti   kana pangajaran,  barudak ....ka gurunu.
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan  kalimah di luhur tth nyatta ....
A. padahayang
B.  padanyaho
C.  padnnulis
D. padananya

12. Kalimah anu merenah keur ngagambarkeun kaayaan Depok jaman bahculn nyaete ....
A. Huwana masih kCnCh seger, sabab loba kcbon anu pinuh ku tatang.kalan.
B.  Loba kendaraan anu nyababkeun kamaetta"n.
C.  Jumlah penduduk  nu  beuki nambahan  nyababkeun Depok beuki ram.
D. Tatangkalan gcus loba nu dituar. hawajadi panas. 

………………………………………………………………..

Untuk Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban dengan preview diatas silakan kalian klik tautan dibawah ini ya..

Demikian artikel saya Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban yang berisi prediksi Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini semoga bermanfaat.

Download Selengkapnya