Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAI Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013

Untuk membantu adik-adik kelas 10 SMA/MA pada kesempatan ini saya akan membagikan latihan Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 yang berisi prediksi Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 lengkap dengan link Download Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 yang berisi contoh soal PAI kelas 10 semester 1 beserta jawabannya kurikulum 2013, soal pilihan ganda PAI kelas 10 beserta jawabannya semester 2 soal PAI kelas 10 semester 1 2018 soal pilihan ganda PAI kelas 10 beserta jawabannya semester 1, soal PAI kelas 10 beserta kunci jawaban kurikulum 2013 semester 2 lengkap dengan contoh soal essay PAI kelas 10, soal essay PAI kelas 10 semester 2 pembahasan dan kunci jawaban PAI kelas 10 semester 2.

 
Download Soal PAI Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013
Download Soal PAI Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013
Berikut adalah pratinjau Download Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013:

………………………………………………………

 Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Tepat dan Benar!

1. Demokrasi dalam ajaran Islam adalah melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah berasal dari bahasa….
a. Latin                                                   
d. Arab
b. Cina                                                   
e. Sansekerta c. Melayu

2.   Surah Ali Imran : 159 munyuruh kita untuk...
a.  berdemontrasi   
d. amar ma’ruf
b.  bertobat kepada-Nya     
e. bermusyawarah
c.  bersabar dan taat           

3.   Dalam Surah Ali Imran : 159 dapat kita simpulkan di bawah ini, kecuali....
a.    hendaklah belaku lemah lembut terhadap orang lain
b.   maafkanlah segala kesalahan mereka
c.    mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka
d.   lakukan musyawarah dengan mereka
e.    hendaklah berlaku adil kepada mereka

4.   Lafal         ن artinya....

a.    Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka
b.   Bersikap keras lagi berhati kasar
c.    Mohonkalah ampun bagi mereka
d.   Dan bermusyawarahlah dengan mereka
e.    Maafkanlah mereka, karena Allah maha pengampun

5.   Lafal            ي          ن       artinya...
a.    Apabila kamu telah membulatkan tekad
b.   Bersikap keras lagi berhati kasar
c.    Maka bertawakallah kepada Allah swt
d.   Dan bermusyawarahlah dengan mereka
e.    Berlaku lemah lembur terhadap mereka

6.   Lafal                        artinya....

a.  Mereka menjauhkan diri         
d. Maka bertawakallah
b.  Maafkanlah mereka      
e. Dan bermusyawarahlah dengan mereka
c.  Dari sekelilingmu          

7.   Lafal                       artinya....

a.  Dari sekelilingmu          
d. Maafkanlah mereka
b.  Mereka menjauhkan diri         
e. Dan bermusyawarahlah dengan mereka
c.  Maka bertawakallah      

8.   Nun sukun bertemu huruf mim disebut....
a.  Ikhfa         
d. Idgham bighunnah
b.  Iqlab         
e. Izhar syafawi
c.  Idgham bilaghunnah    

9.   Nun sukun bertemu dengan fa’ disebut...
a.  Ikhfa         
d. Idgham bighunnah
b.  Iqlab         
e. Izhar syafawi
c.  Idgham bilaghunnah    

10. Mim sukun bertemu ba’ disebut....
a.    Ikhfa                                                 
d. Idgham bighunnah
b.   Ikhfa syafawi                        
e. Izhar syafawi
c.    Idgham bilaghunnah

11. Yang tidak termasuk ke dalam isi surah Asy Syura : 38 ialah...
a.    Orang yang mematuhi seruan Tuhannya
b.   Mendirikan shalat
c.    Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah
d.   Dan mereka membayar zakat
e.    Dan mereka beramal yang baik

12. Arti                      ialah...
a.  Mematuhi           
d. Musyawarah
b.  Menafkahkan     
e. Demokrasi
c.  Bulan as Syuro’  

13. Arti                    ialah....

a.  Di antara mereka           
d. mereka menafkahkan
b.  Dan urusan mereka      
e. Seruann Tuhannya
c.  Musyawarah mereka    

14. Surah An Nahl :125 menganjurkan kepada kita untuk...
a.    Bermusyawarah                               
d. Berdiskusi
b.   Berdemokrasi                        
e. Berdebat
c.    Berdemontrasi

15.     Lafal          دج        artinya ialah....

a.  Dan panggilan       mereka        
d. dan janjilah dengan mereka
b.  Dan mintalah dia              
d   an bantahlah mereka
c.  Serulah           mereka itu         

16. Firman Allah SWT dalam surat Al-Muddatsir ;31 menjelaskan bahwa…
a.    asal kejadian malaikat dari cahaya
b.   malaikat mahluk gaib yang suci dari dosa
c.    malaikat itu tidak makan,minum
d.   malaikat tidak berayah,dan juga beribu
e.    jumlah malaikat tidak ada yang tahu selain Allah SWT

17. Keyakinan bahwa rizki itu diatur oleh Allah,melalui malaikat-Nya,mendorong manusia untuk ….
a.    menggunakan rizki untuk diri sendiri
b.   bersyukur kepada Allah
c.    menggunakan rizki untuk kepentingan banyak orang
d.   mengucapkan alhamdulillah
e.    menerima rizki dengan ikhlas dan senang hati


18. Berikut ini ciri-ciri orang yang benar dalam beriman kepada malaikat, kecuali….
a.    senantiasa melaksanakan perintah Allah
b.   usaha sekuat tenaga agar meninggalkan perbuatan haram
c.    bertekad dan berusaha agar meninggal dunia dalam khusnul khotimah
d.   malaikat merupakan Allah yang paling tinggi derajatnya
e.    membiasakan diri dengan akhlak terpuji dan menjauhkan dari akhlak tercela

19. Malaikat yang tugasnya menanyai manusia yang sudah mati dan hidup di alam barzah tentang amal perbuatannya ketika hidup di dunia bernama…..

a.  Munkar dan Nakir         
d. Isrofil dan Izrail
b. Raqib dan Atid
c.  Malik dan Ridwan
e. Jibril dan Mikail

20. Andi adalah pemain bola, ketika latihan terdengar suara adzan ashar,kemudian Andi bergegas ke masjid untuk mendirikan shalat karena ia yakin ada dua malaikat pencatat amal yaitu malaikat...
a.   Rakib dan Atid                                  
d. Atid dan Nakir
b.   Munkar dan Nakir                 
e. Rakib dan Ridwan
c.   Israfil dan Izrail

21. Hukum beriman kepada malaikat adalah…
a.   Fardlu  kifayah                                  
d. sunnah
b.   Sunnah mu’akad                   
e. mubah
c.    fardlu ain

22. Kewajiban  beriman  beriman kepada Malaikat  digambarkan  oleh  Allah  SWT dalam…
a.    Q.S. Tahrim : 4                                 
d. Q.S. Al-Baqarah :152
b.   Q.S. Tahrim : 15                   
e. Q.S. Huud : 50
c. Q.S. Al-Baqarah : 285

23. Malaikat  yang bertugas  membagi  rejeki  adalah…
a.    Malik                                                
d. Izrail
b.   Ridwan                                              
e. Isrofil
c.    Mikail

24. Diantara persamaan  manusia dan  malaikat  adalah…
a.  tercipta dari  tanah        
d. memiliki  jenis  kelamin
b.  tercipta dari  cahaya      
e. memiliki  nafsu
c.  memiliki  akal    

25. Berikut  ini  termasuk  ciri-ciri  orang  yang beriman  kepada malaikat,  kecuali….
a.   Senantiasa melaksanakan  perintah  Allah SWT
b.   Gemar bersedekah
c.   Suka bersilaturrahim
d.   Meninggalkan  perbuatan  tercela
e.   Meyakini  bahawa malaikat  adalah  makhluk  Allah  yang tinggi  derajatnya

26. Berikut  merupakan  keteladanan  yang  dicontohkan  malaikat,  kecuali….
a.   Selalu  bertasbih
b.   Mendoakan  orang lain
c.   Tidak memiliki  keinginan
d.   Tidak pernah  menentang Allah
e.   Senantiasa berbuat  jujur

27. Menurut  aqidah  islamiah  menyamakan  kedudukan  malaikat  dengan  Allah SWT termasuk dosa besar,  karena termasuk  perbuatan….
a.  Fasik         
d. Zalim
b. fahsya’
c.  Syirik
e. Takabur

28. Para Nabi  dan  Rasul menerima wahyu dari Allah SWT melalui perantara malaikat ….
a.   Ridwan                                              
d. Ruhul Quddus
b.   Mikail                                                
e. Munkar Nakir
c.   Raqib Atid

29. Malaikat diciptakan Allah dengan tugas....
a.    Mengurus alam semesta
b.   Mencegah perbuatan munkar
c.    Menjaga manusia dari setan
d.   Menunjuki manusia di jalan yang benar
e.    Senantiasa memusuhi setan

30. Di bawah ini termasuk salah satu fungsi iman kepada malaikat, yaitu
a.    Menyadari bahwa karunia Allah itu sangat besar
b.   Menyadari bahwa hidup di dunia itu sementara
c.    Meyakini bahwaa hidup yang kekal itu di akhirat
d.   Mendorong kepada setiap muslim untuk mengumpulkan harta
e.    Meyakini bahwa setiap amal itu dicatat

31. Persamaan malaikat dengan manusia adalah....
a.  Selalu taat kepada Allah            d. wujudnya nyata
b.  Membutuhkan makan dan minum   
e. Menjadi makhluk ciptaan Allah SWT.
c.  Dijadikan dari nyala api           

32. Hikmah beriman kepada malaikat ialah...
a.    Membanggakan diri                         
d. Mengetahui nama malaikat
b.   Merasa diri lebih baik                       
e. Berhatu-hati dalam berperilaku
c.    Lebih waspada terhadap makhluk ghaib

33. Makhluk ghaib yang paling taat beribadah adalah...
a.    Jin                                                                 
d. Ifrit
b.   Manusia                                            
e. Malaikat
c.  Setan

34. Malaikat Malik bertugas sebagai...
a.  Mencatar amal baik dan buruk          
d. Penjaga kubur
b.  Penjaga sekolah 
e. Penjaga neraka
c.  Penjaga bumi dan langit          

35. Dalam surat Al Kahfi : 50 disebutkan tentang malaikat, yaitu...
a.    Malaikat berasal dari cahaya
b.   Malaikat sujud kepada Adam
c.    Malaikat sebagai penolong
d.   Malaikat mengikuti manusia
e.    Malaikat selalu patuh kepada Allah

Jawablah dengan Tepat dan Benar!
1.   Sebutkan syarat-syarat melakukan musyawarah!
2.   Apa sajakah yang dilakukan setelah musyawarah?
3.   Sebutkan 10  nama Malaikat Allah dan tugasnya!
4.   Apakah persamaan dan perbedaan antara malaikat dan manusia!
5.   Apakah fungsi-fungsi beriman kepada Malaikat Allah?

………………………………………………………


Download Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013

Untuk Download Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 yang berisi link unduh Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 ini silakan klik tautan dibawah ini:

Demikian artikel saya yang berjudul Download Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 berisi latihan Soal PAI Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat.


Baca Selengkapnya