Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2


Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 3 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 3 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 3 2018, soal bahasa jawa Kelas 3 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 3 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kang teliti!
Pandhawa Lima
Pandhawa iku ana lima, yaiku : Puntadewa utawa Yudhistira, Bima utawa Werkudara, Arjuna utawa Janaka, Nakula lan Sadewa.
Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi kagungan putra telu, yaiku : Puntadewa, Bima lan Arjuna. Dene karo Dewi Madrim kagungan putra loro kembar, yaiku Nakula lan Sadewa.
Para Pandhawa iku sekti mandraguna, ora duwe watak gumedhe lan sombong. Watake tansah andhap asor, sopan santun, ngajeni marang sapa wae. Luwih – luwih marang rama lan ibu, sedulur tuwa lan ibu guru.

I.  Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sing kok anggep bener!
1.  Raden Janaka satriya ing ….
a. mandura                 
b. madukara   
c. maduraka                
d. maospati

2.  Pandhawa iku ana pira?
a. lima             
b. loro             
c. limalas                    
d. pitu

3.  Pandhawa iku putrane sapa?
a. Prabu Pandhu Dewanata                                                    
c. Bima
b. Pandhu                                                                                           
d. Dewi Madrim

4.  Kepriye watake para Pandhawa?
a. asor
b. andhap                   
c. andhap asor, sopan santun             
d. santun

5.  Wayang mau bengi … laire Raden Gathotkaca. Ukara kasebut benere ….
a. critane                     
b. lakone                     
c. dongenge                                        
d. judule

6.  Ibu tindak Puskesmas arep ….
a. blonjo                     
b. dolan
c. mbayar listrik                                  
d. priksa

7.  Wong sing ora duwe pegaweyan diarani ….
a. tuna netra   
b. tuna karya  
c. tuna wisma
d. tuna wicara

8.  Omah dara arane ….
a. pagupon                  
b. kurungan                
c. tala              
d. krangkeng

9.  Aja rame simbah lagi turu. Turu krama inggile ….
a. gerah                       
b.maos                        
c. duka                       
d. sare

10. Adikku sambat … mules.
a. tangane                   
b. dhadhane               
c. wetenge                  
d. sirahe

11. Wong sing penggaweyane nglakokake sepur diarani ….
a. masinis                    
b. sopir                       
c. pilot                        
d. kusir

12. Anak asu arane kirik. Yen anak bebek arane ….
a. meri                        
b. minthi                     
c. kuthuk                    
d. piyik

13. Bagong iku mangane akeh, mula awake lemu ….
a. gembluk                  
b. ginuk – ginuk                     
c. gepeng                    
d. aking
14. Kembang lombok arane ….
a. besengut                 
b. dlongop                              
c. menik                      
d. karuk

15. Mendhunge kandel tandhane arep ….
a. panas                      
b. gluduk                                
c. terang                     
d. udan

16. Apa PR basa Jawamu wis …. ? Tembung pitakon kang bener yaiku ….
a. garapen                   
b. dak garap               
c. dipek                      
d. kok garap

17. Mesthi wae nangis, adikmu mbok jambak ….
a. rambute                  
b. kupinge                              
c. sirahe                     
d. irunge

18. Ing ngisor iki kalebu pirantine bocah sekolah, kejaba ….
a. petelot                    
b. buku                                   
c. garisan                    
d. klambi

19. Anak lima lanang kabeh diarani ….
a. pandhu                   
b. pandhawi                           
c. kembar                    
d. pandhawa

20. Ida bocahe seneng … mula ora dipercaya karo kancane.
a. jujur                        
b. goroh                                  
c. sinau                       
d. sregep

21. Nalika lara awake kuru. Bareng wis mari awake ….
a. lemu                        
b. gedhe                                 
c. dhuwur                   
d. subur

22. Miturut ngendikane ibu guru, resika iku bisa ngadohake ….
a. bebaya                    
b. kekancan                            
c. lelara                       
d. leledrang

23. Dikethok kok malah dhuwur. Iku batangane ….
a. sabuk                      
b. klambi                                
c. celana                     
d. sarung

24. Penthil mlinjo arane kroto, yen pentil nangka arane ….
a. babal                       
b. bluruk                                 
c. uceng                      
d. sinom

25. Pitik babon petok – petok sajake arep ….
a. ngendog                 
b. ndekem                              
c. angrem                    
d. merem


II. Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!
26.  Arit sing kethul iku asahen kareben ….
27.  Wit gedhang arane ….
28.  Yen disrimpung sikile, lha yen dijewer ….
29.  Sing krasa mumet iku ….
30.  Kobis, sledri, wortel becik ditandur ing papan ….
31.  Udin (utus) ibune tuku gula. Tembung utus benere ….
32.  Ayu lagi nyapu  latar. Nyapu tembung linggane ….
33.  Gada rujakpolo iku gamane Raden ….
34.  Yen abang banget diarani abang branang. Yen putih banget ….
35.  Bapak tuku buku siji. Basa kramane tuku yaiku ….

III.  Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
36.  Tulisna arane woh – wohan papat wae!
37.  Tembung ing ngisor iki dadekna krama inggil!
Budhe Marni lagi maca.
38.  Aranana sapa wae pandhawa lima iku!
39.  Ukara ing ngisor iki urutna!
Esuk – Surati – saben – mbantu – ibuke
40.  Tulisen nganggo aksara jawa!
Ayo metu

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 3 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya