Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2


Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 4 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 4 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 4 2018, soal bahasa jawa Kelas 4 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 4 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kanthi patitis!
Mancing Iwak
Nalika liburan sekolah, aku dolan menyang omahe Paklik Darman. Ing pekarangan Paklik Darman ana blombang sing iwake waneka warna. Aku matur Paklik kepingin mancing iwak ing blombang iku. Paklik Darman ngeparengake aku mancing iwak ing blombang.
Aku lan iwan, purane Paklik Darman nyiapke pancing lan umpane. Sakwise siap kabeh, aku lan Iwan tumuju menyang sapinggire blombang. Umpan sing wis dicantholake ing pancing, banjur di uncalake menyang tengahe blombang....

I.  Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d tumprap wangsulan kang bener!.
1.  Kapan Darmawan dolan menyang omahe Paklik?
a.  Dina Selasa                                    
c. Liburan sekolah
b.  Dina Rabu                                     
d. Dina sabtu

2.  Apa irah – irahane wacan ing nduwur iku?
a.  Paklik Darman                                           
c. Mancing iwak
b.  Blombang Iwak                                         
d. Golek pancing

3.  Iwan olehe mancing ana ngendi?
a.  Kali            
b. Blombang               
c. Gawan                    
d.Waduk

4.  Udane deres kaline nganti amber, nanging sak iki wis.....
a.  Rob                        
b. Mbludag                 
c. Angok                    
d. Tuntas

5.  Olehe nandur pari kerep, nanging nanduri jagung...
a.  Arang                    
b. Unggul                   
c. Bener                      
d. Bagus

6.  Bocah yatim piatu iku bocah sing wis ora duwe Bapa lan .......
a.  Biyung                   
b. Rama                      
c. Sanak                      
d. Kadang

7.  Tandange sing kalem aja kebat.........
a.  Kebat                     
b. Kliwat                    
c. Bubat                      
d. Gawat

8.  Becike sing guyup ............. aja seneng congkrah.
a.  Sayuk                    
b. Rukun                    
c. Repot                      
d. Padu

9.  Nadyan mung duwe sawah............., nanging asile wis cukup dipangan.
a.  Sacuwil                  
b. seabreg                   
c. Sagunung               
d. Sekedhok

10. Mas Agung iku gedhe ........ bektine marang wong tuwane.
a.  Dawa                     
b. Bandha                   
c. Dora                       
d. Darma

11. Biyen sarwa kecingkrangan, nanging saiki uripe wis ayem....
a.  Tentrem                 
b. Seneng                   
c. Jejed                       
d. Dhedet

12. Klambine katon abang banget, abang banget padha karo abang…
a.  Mbranang  
b. Brining                   
c. Memplak                
d. Njanges

13. Alase gedhe gung liwang – liwung, ora tau diambah jalma....
a.  Mantra                   
b. Manungsa               
c. Raga                                   
d. Kewan
14. Ukara iku yen ditulis latin yaiku....
a.  Prabu kresna                                              
c. Prahu layar
b.  Mrahu layar                                               
d. Prabune layar

15. Jangane Lastri asin amergo kakean.........
a.  Gula                       
b. Bumbu                   
c. Uyah                       
d. Lengo

16. Payune luweh akeh tinimbang kulakane diarani.......
a.  Rugi                       
b.Kepayon                  
c. Bathi                       
d. Laris

17. Ukara iku yen ditulis latin yaiku.....
a.  Krama inggil                                              
c. Ngoko lugu
b.  Krama alus                                    
d. Basa karma

18. Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong diarani......
a.  Punakawan                                    
c. Pancawarga
b.  Pandhawa                                                  
d. Caturwaega

19. Ukara iku yen ditulis latin yaiku.....
a.  Lemah teles                                               
c. Lemah garing
b.  Lemah nela                                    
d. Lemah mlethek

20. Tukang gawe barang – barang saka tembaga diarani......
a.  Jlagra                     
b. Saying                    
c. Empu                      
d. Pandhe

21. Bocah – bocah dikulinakake teberi nyambut gawe. Tembung teberi padha tegese.......
a.  Pinter                     
b. Sregep                    
c. Bodho                    
d. Keset

22. Darno kuwi bocah lunyu ilate. Tembung lunyu ilate tegese....
a.  Seneng ngomong                                       
c. Yen ngomong mencla – mencle
b.  Seneng ngatur                                           
d. Yen ngomong bener

23. Taufik lagi nggambar........ ukara iku kalebu ukara.....
a.  Pitakon                  
b. Pakon                     
c. Tanggap                  
d. Tanduk

24. Anak siji ora nduwe tunggal diarani anak..........
a.  Uger – uger lawang                                   
c. Golong mayit
b.  Ontang – anting                                        
d. Mbarep

25. Sedulur telu wadon kabeh diarani.........
a.  Uger – uger lawang                                   
c. Gotong mayit
b.  Ontang – anting                                        
d. Ragil

26. Gaman kang tedhas kanggo ngethok pusere Raden Gatutkaca yaiku ...............
a.  Kunta wijayandanu                                   
c. Posopati
b.  Pulanggeni                                     
d. Cakrabaskara

27. Bayem, kangkung, kacang, so iku arane.....
a.  Godong                 
b. Janganan                
c. Woh – wohan         
d. Biji

28. Borobudur, prambanan, pawon iku arane.......
a.  Gunung                 
b. Candi                     
c. Kali                         
d. Segara

29. Tibaning ukara ing saben pungkasaning gatra diarani.........
a.  Guru lagu                                                  
c. Guru wilangan
b.  Guru gatra                                     
d. Guru swara
30. Aku wis bola – bali menyang Surabaya. Tembung bola – bali kalebu tembung ........
a.  Dwilingga                                                  
c. Andhahan
b.  Dwilingga salin swara                               
d. Pitakon

31. Candi Borobudur dumununge ana ing propinsi.........
a.  Jawa barat                                     
c. Jawa timur
b.  Jawa tengah                                               
d. DKI

32. Bandara ing Solo, diarani ............
a.  Sukarno Hatta                                           
c. Adi Sumarno
b.  Juanda                                                       
d. Halim perdana kusuma

33. Kembang jambu arane karuk, yen kembang duren arane...........
a.  Angklup                
b. Dlongop                 
c. Sedhet                    
d. Celung

34. Emping di gawe saka..............
a.  Ketan                     
b. Beras                      
. Mlinjo                       
d. Jambu

35. Papan kanggo mandege sepur diarani...........
a.  Terminal                
b. Pelabuhan               
c. Stanplat                  
d. Stasiun

II.   Isenana titik- titik ing ngisor iki nganggo tembung utawa ukara sing mathuk!.
36.  Adhik mangan roti bakar, menawi Bapak ............ sekul goreng.
37.  Paribasan iki rampungna.
Ancik – ancik pucuke ............
38.  Yen ditulis latin................
39.  Sing menehi tapak asma yaiku wong sing ............ layang.
40.  Simbok gerah waja, gerah waja tembung ngokone..............
41.  Rujak Uni yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku.............
42.  Kebo nusu gudel tegese.............
43.  Budhe gerah, sapunika sampun saras. Saras tegese............
44.  Wong sing nglakokake andhong diarani ..............
45.  Guru gatrane tembang mijil ana.............

III.  Wangsulana pitakon iki kanthi patitis!.
46.  Tulisen nganggo aksara jawa!
a.    Tuku gedhang      :
b.    Durung matur       :
c.    Menyang swah     :
47.  Aranana 5 tembang macapat.
48.  Aranana jenenge Pandhawa.
49.  Ukara ing ngisor iki kramakna!
Aku diwenehi pitik loro ireng karo putih
50.  Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki!
a.    Sregep      :
b.    Suwe        :
c.    Dhuwur    : 

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 4 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya