Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh SK Panitia Penerimaan Murid Baru


KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
                                                            Nomor :     

Tentang
PANITIA PENERIMAAN MURID / SISWA BARU
SDN JAGIR 5 TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008


Menimbang     :                         Bahwa dalam rangka penerimaan murid / siswa baru Sekolah Dasar 
                                                   Negeri Jagi
                                                  dapat lancar, tertib, dan dapat memberikan pelayanan dengan sebaik- 
                                                   baiknya Penerimaan Murid / Siswa batu Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
Mengingat                               : 1. Keputusan Kanwil Depdikbud Jawa Timur Nomor : 
                                                       17691 / 104 / 1 /191
                                                       tanggal 26 Mei 1991
                                                   2. Surat Edaran Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur Nomor : 
                                                       240/104/1/ 91
                                                       SK
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 12 Julii 2005
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                           N I P : 131191689

TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine


KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
Nomor : 564/039/404.101.18.D10/2006

TENTANG
PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I & II
TAHUN PELAJARAN : 2006/2007

Menimbang                              : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar
                                                   SD Negeri Jagir 5perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat                               : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
                                                   2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 12 Juli 2006
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                           N IP : 131191689

TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine
KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
Nomor : 564/041/404.101.18.D10/2007

TENTANG
PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I & II
TAHUN PELAJARAN : 2007/2008

Menimbang                              : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar
                                                   SD Negeri Jagir 5perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat                               : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
                                                   2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 12 Juli 2007
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                           N IP : 131191689

TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine
KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
Nomor : 564/044/404.101.18.D10/2008

TENTANG
PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I & II
TAHUN PELAJARAN : 2008/2009

Menimbang                              : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar
                                                   SD Negeri Jagir 5perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat                               : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
                                                   2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 12 Juli 2008
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                           N IP : 19620203 198303 1 022

TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine

                                                                        
KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
Nomor : 564/046/404.101.18.D10/2009

TENTANG
PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I & II
TAHUN PELAJARAN : 2009/2010

Menimbang                              : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar
                                                   SD Negeri Jagir 5perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat                               : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
                                                   2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 02 Januari 2010
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           SRIYATUN,S.Pd
                                                                                                                           NIP : 19531205 197501 2 004

TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine


KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JAGIR 5  KECAMATAN SINE
Nomor : 564/018/404.101.18.D10/2010

TENTANG
PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMINGAN DAN PENYULUHAN PADA SEMESTER I & II
TAHUN PELAJARAN : 2009/2010

Menimbang                              : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar
                                                   SD Negeri Jagir 5perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat                               : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
                                                   2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
                                                   3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
                                                   4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
                                                   5. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
                                                       Nomor 26/Menpan/1989
                                                   6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
                                                       Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 57686/MPK/1989
                                                       Dan Nomor 28/SE/1989   
                                                   7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebuydayaan Nomor 143/MPK/1990

Mengingat pula                        : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
                                                   Dan Kebudayaan Profinsi Jawa Timur Nomor 1284/I.04/C/90/SK

MEMUTUSKAN

Menetapkan                            :           
PERTAMA                            : Pembagian tugas guru data kegiatan proses belajar mengajar atau
                                                  Bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini

KEDUA                                 : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut
                                                  Pada lampiran II Keputusan ini

KETIGA                                : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
                                                  Berkala kepada Kepala Sekolah

KEEMPAT                             : Segala yang timbul akibat keputusan ini diberikan anggaran yang sesuai

KELIMA                                : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai
                                                  Mana mestinya

KEENAM                              : Keputudsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                                                            Ditetapkan di   : Jagir
                                                                                                                            Pada Tanggal   : 02 Januari 2010
                                                                                                                            Kepala SDN Jagir 5                                                                                                                           SRIYATUN,S.Pd
                                                                                                                           NIP : 19531205 197501 2 004


TEMBUSAN
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Ngawi
3. Kepala Kantor Dep. P & K Kecamatan Sine
                                                                                              LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

                                                                                                                Nomor   : 564/035/404.101.18.D10/ 2005 
                                                                                                                Tanggal : 12 Juli 2005

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.
2.
3.4.5.6.7.8.

9.

10.

11.
DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
131197519
Guru Pembina

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132060003
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510304890
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
510166874
Guru Pratama TK. I

ENDANG SETYANINGSIH
510182439
Guru Pratama

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka SiagaTPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka PenggalangPramuka Penggalang

Penjaskes

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang
Membimbing Guru
Gol. IV     =  1
Gol III      =  2
Gol  II       =  2
Non Gol l  =  4

SiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa
                                                                                                   
                                                                                                              Jagir, 12 Juli 2005
                                                                                                              Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                                
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                    
                                                                                                                                                   DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                              NIP : 131191689
                                                                                                LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

                                                                                                                Nomor   : 564/039/404.101.18.D10/ 2006
                                                                                                                Tanggal : 12 Juli 2006

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.
2.
3.4.5.6.7.8.

9.

10.

11.
DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
131197519
Guru Pembina

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132060003
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510304890
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
510166874
Guru Pratama TK. I

ENDANG SETYANINGSIH
510182439
Guru Pratama

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka SiagaTPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka PenggalangPramuka Penggalang

Penjaskes

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang
Membimbing Guru
Gol. IV     =  1
Gol III      =  2
Gol  II       =  2
Non Gol l  =  4

SiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa
                                                                                                   
                                                                                                              Jagir, 12 Juli 2006
                                                                                                              Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                               
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                   
                                                                                                                                                   DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                              NIP : 131191689
                                                                                              LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

                                                                                                                Nomor   : 564/041/404.101.18.D10/ 2007 
                                                                                                                Tanggal : 12 Juli 2007

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.
2.
3.4.5.6.7.8.

9.

10.

11.
DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
131197519
Guru Pembina

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132060003
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510304890
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
510166874
Guru Pratama TK. I

ENDANG SETYANINGSIH
510182439
Guru Pratama

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka SiagaTPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka PenggalangPramuka Penggalang

Penjaskes

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang
Membimbing Guru
Gol. IV     =  1
Gol III      =  2
Gol  II       =  2
Non Gol l  =  4

SiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa
                                                                                                   
                                                                                                              Jagir, 12 Juli 2007
                                                                                                              Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                               
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                   
                                                                                                                                                   DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                              NIP : 131191689                                                                              
                                                                                               LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

                                                                                                                Nomor   : 564/044/404.101.18.D10/ 2008
                                                                                                                Tanggal : 12 Juli 2008

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.

2.
3.4.5.6.7.8.

9.

10.

11.
DARUL MUTAQIN,S.Pd
19620203 198303 1 022
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010
Guru Pembina


ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005
Guru Pratama TK. I

ENDANG SETYANINGSIH
19620807 200701 2 006
Guru Pratama

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka Siaga
TPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka PenggalangPramuka Penggalang

Penjaskes

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang
Membimbing Guru
Gol. IV     =  1
Gol III      =  2
Gol  II       =  2
Non Gol l  =  4

Siswa
SiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa
                                                                                                   
                                                                                                              Jagir, 12 Juli 2008
                                                                                                              Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                               
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                   
                                                                                                                                                   DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                              NIP : 19620203 198303 1 022

                                                                              

                                                                                             LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

                                                                                                                Nomor   : 564/046/404.101.18.D10/ 2009  
                                                                                                                Tanggal : 12 Juli 2009

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.

2.
3.4.5.6.7.8.

9.

10.

11.
DARUL MUTAQIN,S.Pd
19620203 198303 1 022
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010
Guru Pembina


ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005
Guru Pratama TK. I

ENDANG SETYANINGSIH
19620807 200701 2 006
Guru Pratama

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka Siaga
TPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka PenggalangPramuka Penggalang

Penjaskes

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang
Membimbing Guru
Gol. IV     =  1
Gol III      =  2
Gol  II       =  2
Non Gol l  =  4

Siswa
SiswaSiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa
                                                                                                   
                                                                                                              Jagir, 12 Juli 2009
                                                                                                              Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                               
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                   
                                                                                                                                                   DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                              NIP : 19620203 198303 1 022                                                                                                LAMPIRAM II KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
                                                                                                DASAR NEGERI JAGIR 5
                                                                                                                Nomor   : 564/018/404.101.18.D10/2010  
                                                                                                                Tanggal : 02 Januari 2010


PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  MEMBIMBING


No
NAMA NIP
DAN
 JABATAN GURU
PENUGASAN
DALAM
MEMBIMBING

SASARAN BIMBINGAN
1.

2.
3.4.5.6.7.

8.

9.

10.


SRIYATUN, S.Pd
19531205 197501 2 004
Guru PembinaSULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010
Guru Pembina


ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004
Guru Dewasa TK. I

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002
Guru Madya TK. I

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001
Guru Madya TK. I

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005
Guru Pratama TK. I

KUSMANTO, A.Ma.Pd

ANWAR SHODIQ, A.Ma.Pd

TRI HARYONO

MARYADI

Membimbing kegiatan :
Ekstra Kulikuler *)
Pramuka Siaga
TPAPramuka PenggalangKesenianPramuka SiagaPramuka Penggalang

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang

Pramuka Penggalang


Membimbing Guru
Gol. IV      =  1
Gol III       =  2
Gol  II       =  2
Non Gol    =  4

Siswa
SiswaSiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa

Siswa

Siswa


                                                                                                   
                                                                                                                        Jagir, 02 Januari 2010
                                                                                                                        Kepala SDN Jagir 5
*)   TK/TPLB Tidak ada kegiatan ektra                                               
       Kulikuler dan TK/TPLB/SD/SDLB
       Tidak ada Guru bimbingan dan Penyuluhan

**) TK/TPLB tidak perlu karena tidak ada bimbingan                 
       Karir siswa.                                                                                   
                                                                                                                                                                SRIYATUN, S.Pd
                                                                                                                                    NIP : 19531205 197501 2 004

                                                                                    LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI        :  JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/035/404.101.18.D.10/ 2005   
                                                                                                    Tanggal           : 12 Juli2005

PEMBAIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

9.


10.

11.

DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689

SULASTRI,A.Ma.Pd
131197519

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132068003

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510303890

ENDANG SULISTYOWATI,
A.Ma.Pd    510166874

ENDANG SETYANINGSIH
510182439

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ


TRI HARYONO


MARYADI 

IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / b


II / b


II / a


    -

    -


    -


    -

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I

 Guru Pratama TK. I
.
 Guru Pratama


          -   

          -


          -


          -

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik

Gr. Kelas


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Penjaskes

Gr.Kesenian

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI

Kelas III


Kelas IV


Kelas V

Kelas
I - VI

Kelas
I -VI

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


28


18


27


28


28

12


12


12


   WB

   WB


   WB


   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 12 Juli 2005
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                            NIP.            131191689

                                                                                    LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI        :  JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/039/404.101.18.D.10/ 2006   
                                                                                                    Tanggal           : 12 Juli 2006

PEMBAIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

9.


10.

11.

DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689

SULASTRI,A.Ma.Pd
131197519

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132068003

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510303890

ENDANG SULISTYOWATI,
A.Ma.Pd    510166874

ENDANG SETYANINGSIH
510182439

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ


TRI HARYONO


MARYADI 

IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / b


II / b


II / a


    -

    -


    -


    -

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I

 Guru Pratama TK. I
.
 Guru Pratama


          -   

          -


          -


          -

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik

Gr. Kelas


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Penjaskes

Gr.Kesenian

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI

Kelas III


Kelas IV


Kelas V

Kelas
I - VI

Kelas
I -VI

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


28


18


27


28


28

12


12


12


   WB

   WB


   WB


   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 12 Juli 2006
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                            NIP.            131191689

                                                                                    LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI        :  JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/041/404.101.18.D.10/ 2007
                                                                                                    Tanggal           : 12 Juli 2007

PEMBAIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

9.


10.

11.

DARUL MUTAQIN,S.Pd
131191689

SULASTRI,A.Ma.Pd
131197519

ABDUL LATIF,S.Pd.I
131456656

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
132068003

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
510303890

ENDANG SULISTYOWATI,
A.Ma.Pd    510166874

ENDANG SETYANINGSIH
510182439

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ


TRI HARYONO


MARYADI 

IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / b


II / b


II / a


    -

    -


    -


    -

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I

 Guru Pratama TK. I
.
 Guru Pratama


          -   

          -


          -


          -

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik

Gr. Kelas


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Penjaskes

Gr.Kesenian

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI

Kelas III


Kelas IV


Kelas V

Kelas
I - VI

Kelas
I -VI

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


28


18


27


28


28

12


12


12


   WB

   WB


   WB


   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 12 Juli 2007
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                            NIP.            131191689                                                                 
                                                                                    LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI        :  JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/044/404/101/18/D10/2008
                                                                                                    Tanggal           : 12 Januari 2008

PEMBAIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.7.


8.

9.


10.

11.

DARUL MUTAQIN,S.Pd
19620203 198303 1 022

SULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010

ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005

ENDANG SETYANINGSIH
19620807 200701 2 006

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ


TRI HARYONO


MARYADI


IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / bII / b


II / a


    -

    -


    -


    -

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I


 Guru Pratama TK. I
.
 Guru Pratama


          -   

          -


          -


          -

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik


Gr. Kelas


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Penjaskes

Gr.Kesenian

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI


Kelas III


Kelas IV


Kelas V

Kelas
I - VI

Kelas
I -VI

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


2818


27


28


28

12


12


12   WB

   WB


   WB


   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 12 Juli 2008
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                            NIP.            19620203 198303 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI        :  JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/046/404.101.18.D10/2009
                                                                                                    Tanggal           : 12 Juli 2009

PEMBAIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.7.


8.

9.


10.

11.

DARUL MUTAQIN,S.Pd
19620203 198303 1 022

SULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010

ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005

KUSMANTO

ANWAR SHODIQ


TRI HARYONO


MARYADI


IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / bII / b


II / a


    -

    -


    -


    -

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I


 Guru Pratama TK. I
.
 Guru Pratama


          -   

          -


          -


          -

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik


Gr. Kelas


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Penjaskes

Gr.Kesenian

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI


Kelas III


Kelas IV


Kelas V

Kelas
I - VI

Kelas
I -VI

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


2818


27


28


28

12


12


12   WB

   WB


   WB


   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 12 Juli 2009
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            DARUL MUTAQIN,S.Pd
                                                                                                                            NIP.            19620203 198303 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR
                                                                                                    NEGERI JAGIR 5
                                                                                                    Nomor            : 564/018/404.101.18.D10/2010
                                                                                                    Tanggal           : 02 Januari 2010

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

No
Nama / NIP
Gol
Ruang
Jabatan
Guru
Jenis
Guru
Tugas
Mengajar
Jml
Jam
Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.


6.7.

8.

9.

10.

.

SRIYATUN, S.Pd
19531205 197501 2 004

SULASTRI,A.Ma.Pd
19590804 198303 2 010

ABDUL LATIF,S.Pd.I
19520205 198603 1 004

SUKIYEMININGSIH,S.Pd
19640616 196310 2 002

TH. SRI WAHYUNI,S.Pd
19600610 200003 2 001

ENDANG SULISTYOWATI,A.Ma.Pd
19670922 200604 2 005

KUSMANTO, A.Ma.Pd

ANWAR SHODIQ, A.Ma.Pd

TRI HARYONO

MARYADI


IV / a


IV / a


III / d


III / b


III / bII / b


-

-

-

-


   

Guru Pembina


Guru Pembina


Guru Dewasa
Tk. I

Guru Madya
Tk. I

Guru Madya
Tk I


 Guru Pratama TK. I
.
-

-

-

-


         

Kep. Sek


Gr.  Kelas


Gr Agama
Islam

Gr. Kelas


Gr.Agama
Katolik


Gr. Kelas


Gr. Kelas

Gr. Kelas

Gr. Kelas

Gr. Bhs. Inggris

B. Jawa
IV-VI

Kelas
 I & II

Kelas
I-VI

Kelas VI


Kelas
I -VI


Kelas III


Kelas V

Kelas II

Kelas IV

Kelas
IV -VI

6


24 & 24
18


2818


27


28

26

28

12
   WB

   WB

   WB

   WB

                                                                                                             

                                                                                                                             Jagir, 02 Januari 2010
                                                                                                                             Kepala SDN Jagir 5
                                                                                                                            SRIYATUN, S.Pd
                                                                                                                            NIP.            19531205 197501 2 004