Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban
Adik-adik siswa Kelas 1 SD/MI atau yang sederajat, setiap di pertengahan semester tentunya kalian menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau yang sekarang istilah itu dinamakan Penilaian Tengah Semester (PTS). Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) biasanya diadakan selama dua kali dalam satu Tahun Pelajaran yaitu Ulangan Tengah Semester Ganjil dan Ulangan Tengah Semester Genap. Ulangan Tengah Semester Ganjil diadakan di pertengahan semester Ganjil, sedangkan Ulangan Tengah Semester Genap diadakan di pertengahan semester Genap.

Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di pertengahan Semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian tengah semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor
Menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) perlu dipersiapkan sejak dini. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan Ulangan Tengah Semester (UTS) khususnya semester 1 atau Ganjil berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban.

File Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban ini saya bagikan dalam format Ms. Word sehingga dapat dengan mudah didownload dan digunakan untuk bahan belajar adik-adik kelas 6 SD/MI semua.

Untuk Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban ini adik-adik silakan klik tombol “DOWNLOAD” Berwarna biru dibawah ini:

.....................................................................................................................
PRATINJAU

…………………………………………………………………

UJIAN TENGAH SEMESTER I SEKOLAH DASAR
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS 01
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran     :  Bahasa Jawa                                      Nama                     :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hari / Tanggal      :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  No                           :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Waktu                    :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Kelas                      :  VI ( enam )


 I.        Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

Wacanen kang patitis !
Si Menthik
Ana sawijining negara katekan buta sing gawene mangan wong. Temahan negara mau banjur suwung. Wong isih urip padha digawa menyang alas, dilebokake guwa, dienggo sedhiyan pangane buta mau.
Kacarita ana wong desa duwe anak lanang cilik banget mung sakepel, dijenengi Si Menthik. Gawene mung ana ing omah wae. Biyunge ora ngidini anake dolan menyang ngendi-endi.
Anuju sawijining dina, Si Menthik bisa nglimpekake biyunge, dolan nganti tekan alas. Ing alas kuwi dheweke weruh buta lagi turu ana ing sangisore uwit gedhe. Si Menthik uga wis krungu menawa ing alas kono ana butane sing sok mangani wong. Batine Menthik, ya buta kang lagi turu iku mesthine sing dadi rerusuhe negara. Mulane Menthik banjur mlebu ing irunge buta, terus tekan ing jero weteng, nuli ngudhet-udhet jeroan nganti dhedhel-dhuwel lan temahan buta mau mati.
Wong-wong sing disimpen ing guwane buta padha diluwari dening Si Menthik. Wusana Menthik didadekake ratu dening wong-wong mau,sarta bapa-biyunge banjur diboyong menyang keraton.
                                                                                                                                         ( Kapethik saka : Kasusastran Jawi jilid 1 )

 I.     Pitakon-pitakon iki wangsulana manut isining wacan!
1.       Opo irah-irahe wacan ing nduwur?
2.       Kepiye watak buta kuwi?
3.       Sapa sing ora ngidini Si Menthik dolan metu saka omahe?
4.       Geneya Si Menthik mlebu ing irunge buta?
5.       Kapethik saka apa wacan Si Menthik?
      I.     Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan sing  paling trep !
1.       Wedang bubuk gula jawa
Seneng ngamuk ….
Bacutan isi parikan kuwi yaiku ….
a.       gelis tuwa                                                        c.   gawe cuwa
b.       ora bisa                                                           d.   bisa tuwa
2.       Kembang mlathi mbang kenanga, jer … mawa beya.
a.       mlathi                                                              c.   basuki
b.       kenanga                                                          d.   menang
3.       Merga arep … Dindha nyuwun pangestu marang eyange.
a.       ulangan                                                           c.   unggah-unggahan
b.       ujian                                                                d.   lomba
4.       Dhasar bocahe ayu rupane, tur gulune ….
a.       ndamar kanginan                                         c.   ngraju mas
b.       nyela cendani                                                d.   ngolan-olan
5.       Ing swasana punika, kedah ngatos-atos mrih slamet.
Tembung kang kacetak kandel tegese ….
a.       kahanan                                                         c.   jagad gumelar
b.       kasunyatan                                                    d.  gawean
6.       Tata carane wong mara tamu kudu ngerti … lan tata karma.
a.       unggah-unggahan                                         c.   unggahan
b.       unggah-ungguh                                              d.   unggah-ungguhi
7.       Sirahe mumet aku ora sida dolan menyang omahe Hani … aku wis kebacut
kangsen arep ngampiri Erna.
Tembung pengiket kang cocok kanggo ngisi titik-titik yaiku ….
a.       merga                                                              c.   kamangka
b.       sebab                                                               d.   mula
8.       Nalika mara tamu ing ndaleme Bu Nita, aku dicaosi suguhan gedhang goreng.
Tembung sing kacitak kandel benere ….
a.       diwenehi                                                          c.   dicaoske
b.       diparingi                                                          d.   diparingke
9.       Nuwun sewu, badhe ngersaaken pinanggih ….
Ceceg-ceceg kuwi isine ….
a.       pinten                                                              c.   sinten
b.       punten                                                             d.   manten
10.    Sakwise rampung lan kacukupan butuhe, aja lali banjur … karo ngaturke panuwun.
a.       mundhut pamit                                             c.   mundhut kondur
b.       nyuwun pamit                                               d.   nyuwun kondur
11.    Arane kembang salak yaiku ….
a.       sinuwun                                                           c.   menik
b.       dlongop                                                           d.   ketheker
12.    Maya iku jenenge kembang ….
a.       tebu                                                                  c.   kopi
b.       krambil                                                            d.   blimbing
13.    Pait niku raos jamu
Bilih manis raos gendhis
Sinten remen maos buku
Luber ngelmu ugi wasis
Isine parikan kuwi yaiku ….
a.       wong maca buku bakal pinter  c.   wong tuku buku bakal pinter
b.       wong maca buku bakal luber    d.   wong luber ngelmu kuwi pinter

15.   
  
Tulisan jawa iku wacane ….
a.       dodol sate                                                      c.   dodol soto
b.       dodol sata                                                     d.   dodolan soto
16.    Tamune langsung kursi trapsila. Kosok balene trapsila yaiku ….
a.       sopan                                                             c.   murang tata
b.       santun                                                            d.   anteng
17.    Karo bocah kuwi wis padha ngerti “kakehan gludug kurang udan”, tegese ….
a.       akeh omonge ora ana ngasone
b.       seneng nyambut gawe tanpa leren
c.        seneng sembrana ing gawean
d.       kurang temanjen yen nyambut gawe
18.    Anak mung siji lanang utawa wadon iku sebutane ….
a.       kembang sepasang                                      c.   ontang anting
b.       kembang tunggal                                         d.   kedhini
19.    Bapak wangsul sekedhap lajeng kesah maleh.
Tembung sing ditulis kandel benere ….
a.       mantuk ; mlampah                                     c.   kondur ; mlampah
b.       mantuk ; tindak                                           d.   kondur ; tindak
20.    Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah. Bisa digambarake sarana ….
a.       sapu sada                                                      c.   pager wesi

b.       mimi lan mintuno                                        d.   sepur
          I.          Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi jawaban sing bener !
1.       Tuntut kuwi arane kembang ….
2.       Ibu           : “Kapan olehmu arep mara nggone Bu Guru?”
Tari          : “Kulo badhe … mangke bibar sinau”.
3.       Kulo dipun caosi sangu Pak Gunadi.
Tembung caosi kuwi benere ….
4.       Supaya ora dadi rasanan, yen mertamu kudu angon ….
5.       Surti ketemu Bu Guru wayah bengi, mula banjur matur sugeng ….
6.       Ora jogan ora longan gayane kaya ….
Genepe parikan nduwur yaiku ….
7.       Bapak nandur tomat.
Nandur basa kramane ….
8.       Tembung “gegremet” yen ditulis Jawa ….
9.       Pring apus diirat, dianam dadi alas kanggo adang jenenge ….

10.    Sing nonton padha keplok, amarga keplok ora tombok.          I.          Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki manut printahe !
1.       Gawea parikan loro wae sing isine ngajak sregep sinau lan ngajak seneng maca!
2.       Ukara ngisor iki benerna miturut unggah-ungguhing basa!
a.       Pak Guru numpak motor nalika mangkat sekolah.
b.       Surani maringaken serat undangan dateng Pak Raharjo.
3.       Tulisen Jawa
a.       Jeruk keprok
b.       Bocah gapyak
4.       Aranana sing klebu punakawan!
5.       Gawea ukara nganggo tembung ngisor iki!
a.       Adus eluh

b.       Cilik atine


KUNCI JAWABAN
UTS BAHASA JAWA KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I.                    Pitakon-pitakon iki wangsulana manut isining wacan!
1.       Si Menthik
2.       Seneng mangani wong (seneng gawe rugine wong liya )
3.       Biyunge Si Menthik
4.       Kepengin mateni buta kanthi mlebu ing irunge banjur ngudhet udhet
5.       Kasusastran Jawi jilid 1
                        
II.                  Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d sangarepe wangsulan sing  paling trep !
1.     A                             6.             B                             11.          D                             16.          C
2.     C                             7.             C                             12.          D                             17.          A
3.     B                             8.             B                             13.          A                             18.          C
4.     D                             9.             C                             14.          B                             19.          D
5.     A                             10.          B                             15.          C                             20.          A

III.               Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi jawaban sing bener !
1.       gedhang
2.       sowan
3.       diparingi
4.       wayah utawa wektu
5.       ndalu
6.       komandan
7.       nanem
8.       ?geg}met¿
9.       kukusan
10.    melu seneng ananging ora wragad

                IV.            Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki manut printahe !
1.     - Ngasah arit nganti landhep dadi murid kudu sregep.
- Lombok rawit cacahe lima dadi murid sregepa maca.            
2.     - Pak Guru nitih sepeda motor nalika tindhak sekolah.
        - Surani nyaosaken undangan dateng Pak Raharjo.
3.     - ?jerukKe[p]ok¿
- ?[bochgp-k¿
4.     Petruk,Gareng ,Semar,Bagong
5.     kebijakan guru

Demikian File Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini dapat membantu. Selamat mengikuti UTS/PTS Semester 1 (Ganjil) dan Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Download Kumpulan Soal UTS Kelas 6 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap ini adik-adik silakan klik Tautan Berwarna merah dibawah ini:


Mungkin Anda Suka:Download Juga