Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban
Adik-adik siswa Kelas 1 SD/MI atau yang sederajat, setiap di pertengahan semester tentunya kalian menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau yang sekarang istilah itu dinamakan Penilaian Tengah Semester (PTS). Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) biasanya diadakan selama dua kali dalam satu Tahun Pelajaran yaitu Ulangan Tengah Semester Ganjil dan Ulangan Tengah Semester Genap. Ulangan Tengah Semester Ganjil diadakan di pertengahan semester Ganjil, sedangkan Ulangan Tengah Semester Genap diadakan di pertengahan semester Genap.

Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di pertengahan Semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian tengah semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.Menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) perlu dipersiapkan sejak dini. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan Ulangan Tengah Semester (UTS) khususnya semester 1 atau Ganjil berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban.

File Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban ini saya bagikan dalam format Ms. Word sehingga dapat dengan mudah didownload dan digunakan untuk bahan belajar adik-adik kelas 4 SD/MI semua.

Untuk Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban ini adik-adik silakan klik tombol “DOWNLOAD” Berwarna biru dibawah ini:

.....................................................................................................................
PRATINJAU

……………………………………………………………………

UJIAN TENGAH SEMESTER I SEKOLAH DASAR
KELOMPOK KERJA GURU GUGUS 01
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

            Mata Pelajaran     :  Bahasa Jawa                                     Nama                     :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            Hari / Tanggal      :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    No                           :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            Waktu                     :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Kelas                      :  IV ( empat )

 Wacanen kanthi pratitis !
KERJA BAKTI
                       Esuk umun-umun dina Minggu coronge masjid ngumumake,menawa dina iku kerja Masal.Kerja bakti ngadhepi pengetan dino Kamardikan kaping 70 ana ing tanggal 17 Agustus Tahun 2015.  Tua,enom, lanang,wadon padha kumpul ana ngarep masjid,ana sing nggawa sapu, arit, pacul, pukul, gathul lan grobag sampah. Ketua RT 07 padhukuhan Karang Kabolotan Pak Semar terus mbagi tugas dadi patang  regu. Regu I dipimpin Pak Semar  dene tugase ngresiki gorong – gorong, Regu II dipimpin Pak Gareng ngresiki lapangan sanding  masjid, Regu III dipimpin Bu Titik nyapu dalan lan pekarangan. Pengurus PKK wong telu dipimpin bu RT padha nyiapake nyamlikan lan teh ginasthelkanggosing padha kerja bakti.Jam sepuluh kabeh wis rampung banjur padha ngumpul  ana  daleme pak RT Leyeh – leyeh karo ngombe  teh, ngicipi pisang goreng karo tahu susur.

Kapethik saka : Buku Basa Jawa anggitanipun Drs. Haryana Cs

I.            Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1. Apa irah –irahan wacan ing dhuwur?
2.  Corong masjid ngumumake apa?
3. Genea kok diadani kerjabakti?
4. Sapa sing dhawuhi kerja bakti?
5. Apa tegese ginasthel?         1     1.      Miturut wacan ning ndhuwur anggone kerja bakti ana ing dina : ....
a.   senin                                                c.   sabtu
b.   kamis                                              d.   minggu

2.     Rampung kerja bakti padha ngumpul ana  daleme ....
a.   pak dukuh                       c.   pak RT
b.   pak RW                            d.   pak guru

3.     Wedange pancen ginasthel. Ginasthel  tegese ....
a.   legi panas tor gatel        kendel
b.   legi panas tor kenthel
c.   legi panas tor
d.  legi panas tor mangkel

4.     Anggone kerja bakti rampung watara jam ....
a.  sepuluh                              c.   sanga
b.   setengah sepuluh          d.   sewelas

5.     Kamardikan Indonesia  iku dipengti saben tanggal ....
a.   17 Agustus                      c.   5 Agustus
b.   25 Agustus                     d.   10 Agustus

6.     Kolik iku klebu kewan sing jembar segarane,jembar segarane tegese ....
a.   sabar                                               
b.   sugih ngelmu
c.   sugih pangapura                           
d.   sugeh bandha

7.     Bocah sing luwe iku gampang peteng jagate,peteng jagate tegese ....
a.   gampang laline              c.   gampang turune
b.   gampang nesune           d.   gampang nangise

8.     Bareng dadi juara bocah kuwi  dadi gedhe endhase,gedhe endhase tegese ....
a.   umuk                               c.   sregep
b.   gembeng                         d.   keset

9.     Kyai  Semar lan putrane diarani punokawan,punokawan cacahe ana ....
a.   7                                        c.   3
b.   5                                       d.   4

10. Cempurit iku arane garan ....
a.   pacul                                c.   gathul
b.   wayang                            d.   pethel

11. Becik ketitik ala .... Tembung kang cocok kanggo nglengkapi ukara iku....
a.   rupane                             c.   kelakuane
b.   ketara                              d.   omongane

12. Olehe nyambut gawe direwangi  adus kringet,adus kringet tegese ....
a.     adus ngati kreminget
b.     adus nganggo banyu kringet
c.     sengkut tandang gawene
d.     cepet tandang gawene

13. Olehe ngomongke ora leren – leren gawe panas ...sing ngrungoke tembung Kang bener kanggo nglengkapi ukara ing duwur, yaiku ....
a.   mripate                            c.    kupinge
b.   wudele                            d.   dengkule

14. Sapa sing nulis ing papan tulis, pak? Ukara iku yen dikramake dadi ....
a.     sinten ingkang nyerat ing papan tulis pak?
b.     sinten ingkang nulis wonten papan tulis pak ?
c.     sinten ingkang nyerat wonten papan tulis pak ?
d.     sinten ingkang nulis teng papan tulis pak ?

15. Ibu badhe mundhut punapa wonten peken ? ukara iki yen digawe tembung ngoko dadi ....
a.     Arep tuku apa bu ?
b.     Ibu arep ngapa  ing pasar ?
c.     Ibu arep ana ing pasar ?
d.     Ibu arep tuku apa neng pasar ?

16. Sapa sing teka kae? ukara iki yen dikramake dadi ....
a.     sinten ingkang teka nika?
b.     sinten ingkang rawuh kae?
c.     sapa  ingkang teka neka?
d.     sinten ingkang rawuh punika?

17. Buku Basa Jawa iku regane pira mas? ukara iki yen dikramake dadi ....
a.     buku basa jawa iki regane pinten mas?
b.     buku basa jawi  punika reginipun pinten mas?
c.     buku basa jawi regane pinten mas?
d.     buku basa jawa iki ragane pinten mas?

18. Tembang gambuh iku klebu tembang ....
a.     campur sari
b.     dolanan
c.     maca pat
d.     gedhe

19. Alas dadi gundhul merga wit-witan padha ....
a.     di cukuri
b.     di tebangi
c.     di guntingi
d.     di garuki

20. “ Nuwun sewu bu “,budhe nembe ....
a.     adus
b.     siram
c.     pakpung
d.     raup      I.   Ceceg – ceceg iki isenana nganggo tembung sing bener !
1.         Simbah sampun wungu samenika nembe siram. Basa ngokone wungu, yaiku ....
2.         Aja kakehan ngombe es! ”Ngombe” iku basa kramane yaiku ....
3.         Udan ora leren, kali sing reged, lan alas sing gundul bisa njalari ....
4.         Sekar gambuh ping catur, guru lagune tiba....
5.         Aja mara kana yen ditulis nganggo aksara jawa dadi ....
6.         Kandang  jaran diarani ....
7.         Omah dara jenenge ....              
8.         Ana baya mara ,yen ditulis aksara jawa dadi ....
9.         Aku arep lunga. Ukara iku yen dikramakake sing bener dadi ....

10.      Bocah sing seneng colong jupuk diarani dawa ....

Demikian File Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap Kunci Jawaban. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini dapat membantu. Selamat mengikuti UTS/PTS Semester 1 (Ganjil) dan Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Download Kumpulan Soal UTS Kelas 4 SD/MI Semester 1 (Ganjil) Lengkap :
Download soal UTS PKn Kelas 4 SD

Mungkin Anda Suka: