Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Adik-adik siswa Kelas 5 SD/MI atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS - UAS) atau Ulangan Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UAS atau Ulangan Semeter 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah penilaian yg dilakukan di akhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah Ulangan Akhir Semester (UAS).  Namun PAS adalah istilah baru yang sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Umum). Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencaPendidikan Agama Kristenan kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban ini bisa digunakan untuk latihan menghadapi UAS semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Bentuk Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. File Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 dapat didownload dengan klik tombol download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 dibawah ini: 


.......................................................................................................................................
PRATINJAU
.......................................................................................................................................

 Wacanen kang titis !
Anoman Obong
Prabu Rahwana aliyas Dasamuka kelakon ndhusta Dewi Sintha banjur digawa menyang Kraton Alengkadiraja. Dewi Shinta enggal dipapanake ing taman keputren. Senadyan mangkonoa Dewi Shinta panggah sedhih penggalihe. Dewi Shinta ora urus ing angga, ora kersa dhahar lan ngunjuk saengga anggane kuru aking lan rikmane dawa nggimbal amarga ora digelung sarta ora kersa siram. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedhaki dheweke.
I.          Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d sangarepe pretelan kang bener!
1.         Prabu Dasamuka dhusta dening ...
   a. Anoman                         b. Dewi Shinta                                      c. Kumbakarna                    d. Wibisana
2.         Prabu Rahwono iku ratu ing ...
   a.         Ayodya                        b. Amarta                                              c. Alengkadiraja                  d.Wiratha
3.         Ing alengka Dewi Shinta dipanggonake ana ...
  a. Taman Keputren           b. Taman Sari                                      c. Kedaton                                            d. Balekambang
4.         Senadya mangkono Dewi Shinta panggalihe ...
    a. Seneng                           b. Susah                                 c.sedih                                                    d. ayem
5.         Papan kanggo ndadani kendaraan sing rusak arane ...
    a.         Bengkel                        b. pabrik                                                c. dealer                                 d. pasar
6.         Pak Joko kelangan SIM, Pak Joko lapor menyang ...
    a.         Kantor Kecamatan    b. Kantor Kelurahan                           c. Koramil                                             d.Samsat
7.         Kanggo njaga keamanan lingkungan para warga nganaake ...
    a.         Sayembara                  b. golek rewang                    c. pembangunan                  d. rondha
8.         Ing latare Pak Joko akeh wit-witan gedhe mula krasa edhum. Mung emane akeh lumute, latare katon ....
    a.         Lunyu                           b.reged                                                   c.teles                                                     d.semilir
9.         Ampun cilik ati Bu, sedaya kedah dicobi. Cilik ati tegese ...
    a.         Wegah                          b. wani                                                   c. wedi                                                    d. kesed
10.      Papan kanggo mbuwang uwuh, yaiku ...
    a.         Kali                               b. ikrak                                  c. kebon                                 d. pawuhan
11.      Swara jumeder banter
          Raga-raga pating glasar
           Keprungu rerintihe
           Gawe trenyuh kang padha krungu
     Cuplikan geguritan ing dhuwur becike diwaca kanthi polatan ...
     a.         Sedhih                          b. bungah                                              c. seneng                                                d. nesu
12.      Nurul seneng atine amarga di tumbaske sepatu anyar. Saiki bocahe tansah ...
     a.         pringas pringis             b. mesam mesem                                c. nongas nangis                  d. Bengak bengok
13.      Lha kok njanur gunung, tindak mrene. Njanur gunung tegese ...
     a.         ora tau                          b. kadingaren                                       c. arang--arang                     e. kadhang kala

14.      Tandurane rusak amarga disosori kewan. Kewan kang mangane kanthi cara nyosor, yaiku ...
     a.         sapi                               b. wedhus                                              c. bebek                                 d. pitik
15.      Lemut iku cepet banget ngrembakane. Carane lemut ngrembaka, yaiku ...
     a.         ngendhog                     b. manak                                               c. uwoh                                  d. Thukul
16.      Pak RT mandhegani para warga kerja bakti resik-resik lingkungan. Mandhegani tegese ...
     a.         ngajak                          b. mrentah                                            c. mimpin                                              d. melu
17.      Piranti kanggo ngliwet, yaiku ...
     a.         ceret              b. kendhil                                              c. wajan                                 d. piring
18.      Ibu : “Ndhuk, klambimu kuwi mbok dilempiti sing becik aja ... kayak ngono iku” isine ceceg-ceceg  yaiku ...
     a.         dikumbah                    b. disetrika                                            c. ditata                                 d. diuntel-untel
19.      Dina ... dleweran, sajake olehe nangis wis suwe. Isine ceceg-ceceg, yaiku ...
     a.idune                                   b.kringete                                              c.eluhe                                                   d.getihe
20.      Budi : “Ora kena nyilih dolananku, iki anyar tur regane larang. Yen mbok silih mengko bisa rusak.”
        Watake Budi, yaiku ...
    a.         Gemati karo kanca                    b.nakal                                  c.seneng tetulung                 d.cethil
21.      Nita                               : “Saking blanja, Mbah? Pundi kula rencangi mbeta blanjananipun.”
          Mbah Minah        : “Ya. Maturnuwun ya, Ndhuk.”
      Watake Nita, yaiku ...
      a.gumedhe                                            b.kesed                  c.seneng maido                    d.seneng tetulung
22.      Simbah lenggah ana emper karo theklak-thekluk. Simbah ...
      a.dhahar                                                b.gumujeng                           c.ngantuk                                              d.duka
23.      Murid iku kudu mituhu marang guru. Mituhu tegese ...
a.         sregep sinau
b.         ngrungokake manawa diwulang
c.          sregep nggarap pr
d.         manut karo pangandikane
24.      Tandha kanggo misahake jeneng karo omongane ing sawijining naskah drama, yaiku ...
      a. titik (.)                                                b.titik loro (:)                         c.koma (,)                                              d.pakon (!)
25.      Kewan kang seneng ngendhong ing banyu, yaiku ...
      a.cecak                                                  b.lemut                  c.pitik                                                     d.bebek
26.      Kewan ing ngisor iki kang endhoge paling gedhe, yaiku ...
      a.puyuh                                 b.pitik                                     c.menthog                                             d.lemut
27.      Nuri                               : “Menapa badhe nyabrang margi, mbah?”
          Mbah Diro            : “Iya, Ndhuk. Nanging kendharaane kok ramene eram, aku ora wani.”
          Nuri        : “Mangga Mbah, sareng kaliyan kula.”
     Pacelathon ing dhuwur manawa didadekake cerita, yaiku ...
      a.         Nuri nyabrangake Mbah Diro                                 c. Nuri disabrangake Mbah Diro
      b.         Nuri nyabrang dalan mbarengi Mbah Diro           d. Nuri karo Mbah Diro disabrangake Pak Polisi
28.      Wis telung dina Banu ora mlebu sekolah amarga lara. Sabaline saka sekolah Dina, Wulan, lan Budi menyang omahe Banu saperlu ...
      a.ngajak dolan                                     b.tilik                                      c.ngetrake buku                   d.nyilihi buku
29.      Bocah cilik-cilik padha ... grobak kang isine uwuh banjur digawa menyang pawuhan. Isine ceceg-ceceg ing dhuwur , yaiku ...
       a.numpak                                             b.nyunggi                              c.nyurung                                              d.ngindhit
30.      Budi seneng mangan iwak lele. Iwak lele diingu ing ...
       a.ember                                 b.akuarium                           c.blumbang                                           d.kali
31.      Satekane stasiun jebul wis kepancal sepur. Kang dikarepake kepancal sepur, yaiku ...
       a.sepure mogok                   b.sepure durung teka          c.tiba saka spur    d.sepure wing mangkat
32.      Rambutane ing wit katon abang mbranang, ngawe-awe marang sakehing wong kang ndulu. Ndulu tegese ...
       a.mara                                                   b.kepingin                             c.nyawang                            d.nandur
33.       “Wiwit saiki kowe kudu mangkat sekolah dhewe,” ... Ibu. Isine ceceg  benere ...
       a.pangandikane                   b.duka                                   c.pitakone                             d.ature
34.      Bapak : “Wah sajake arep udan, lha kae ...” Isine ceceg-ceceg benere ...
       a.lintang ora katon              b.mbulane ora katon                          c.langite mendhung             d.kodhoke ngorek
35.      Bu Harto duka nalika priksa putrane tumindak nalisir saka bebener. Duka tegese ...
       a.nesu                    b.cuwa                                                   c.ngangis                               d.sedhihI.        Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi tembung kang mathuk!
1.          Bu guru ngendika menawa sesuk prei. Basa ngokone ngendika, yaiku ...
2.         Omah cilik kanggo leren ing sawah arane ...
3.         Sadurunge mangan becike ... dhisik
4.         Kang kalebu alat transportasi modern, yaiku ...
5.         Gethek iku mlakune ana ing ...
6.         Wong kang nglakokake montor mabur arane ...
7.         Seragam kanggo bocah SD ing dina Senin wernane ...
8.         Dita tansah ngetutake ibune. Dita olehe mlaku ana ing ...
9.         Upik kawit mau kukur-kukur sikile amarga rasane ...
10.      Kepok pipit, raja, kluthuk, iku jenise ...

II.          Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi premati!
11.           Gawe ukara nganggo tembung ing ngisor iki
             a.         Tugelan        :
             b.         Ketemu        :
12.           Sebutna arane pasaran !
13.           Sapa wae pendawa lima iku ?
14.           Sebutna dasa namene bumi!
15.           Terusna paribasan iki!

             Anak polah . . . . . . . . . . .


Demikian Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 5 SD/MI Semester 2 dapat membantu. Selamat mengikuti PAS- UAS atau Ulangan Semester 2  bagi siswa Kelas 5 SD/MI. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.