Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Adik-adik siswa Kelas 4 SD/MI atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS - UAS) atau Ulangan Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UAS atau Ulangan Semeter 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah penilaian yg dilakukan di akhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah Ulangan Akhir Semester (UAS).  Namun PAS adalah istilah baru yang sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Umum). Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencaPendidikan Agama Kristenan kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.
Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban ini bisa digunakan untuk latihan menghadapi UAS semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Bentuk Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. File Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 dapat didownload dengan klik tombol download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 dibawah ini: 


.......................................................................................................................................
PRATINJAU
.......................................................................................................................................

 Wacanen kang titi !
Golek Ilmu
Bocah sekolah ing jaman saiki kalebu wis penak banget.Sekabehing piranti wis cumepak kari milih apa sing dikarepake.Semono uga sekolahane ya wis apik-apik, katon  magrong-magrong tur resik.Mula saka kuwi bocah sekolah kudu sing sregep temenan,aja mung sakepenake dhewe.Sekolah aja mung oleh kepinteran thok ,nanging uga bisa ngerti marang tata krama lan sopan santun.Aja mung waton mlebu.Yen sekolah mung sakepenake dhewe bakal rugi marang awake dhewe ya wong tuwane.Ngelingana samubarang utawa kabeh pegawean iku mesthi ditandangi nganggo ilmu,mula mumpung isih cilik kudu sregep anggone sekolah.Wong kang nduweni ilmu iku ora gampang diapusi karo wong liya,saya akeh ilmune saya tambah pengertine lan ora nduweni watak angkuh utawa gumedhe.
Golek ilmu kuwi wajib tumrap sapa wae,kabeh kudu  luru ilmu kanggo nandhingi kemajuane jaman saiki.Tur golek ilmu kuwi katindakake sawayah-wayah,ora mung wayah esuk ing sekolahan.Sekolah kudu sing sregeb,ora pareng mbolos,sinau sing ajeg,aja mung sinau yen arep ana ulangan wae.

I.          Wenehana tandha  ping (X) ing aksara a,b,c utawa d sak ngarepe wangsulan kang bener !
1.         Irah – irahan wacan ing dhuwur yaiku .........
     a.         Golek Ilmu                                                                  c.    Sekolah Iku Kudu Sregep
     b.         Sregep Sinau                                                               d.    Kudu sregep Sekolah
2.         Ing jaman saiki sekabehing piranti sekolah wis cumepak, tembung piranti tegese.............
     a.         sangu                                            b. sragam                              c.   alat                                   d.   kendaraan
3.         Golek ilmu kuwi hukume wajib kanggo sapa  ?
     a.         bocah sekolah                            b. bocah enom                     c. sapa wae                           d. bocah cilik
4.         Golek ilmu kuwi sing apik wayah apa ?
     a.         wayah esuk                 b. wayah sore                       c. wayah awan                     d. sawayah-wayah             
5.         Kanggone bacah sekolah,kepriye anggone nindakne sinau sing apik iku ?
     a.         wayah ana ulangan   b. sakarepe dhewe               c.  yen ana PR                      d . ajeg/sabendina
6.         Wong iku kudu nduweni sopan santun lan tata …………
      a.         bahasa                                         b. raharja                              c. tentrem                              d. krama
7.         Kang kalebu piranti kanggo sekolah yaiku …………
      a.         sangu/dhuwit                              b. buku                  c. sepeda                               d. HP
8.         Piranti kanggo sekolah wis cumepak, tembung linggane cumepak yaiku.….
      a.         cupak                                           b. cepak                 c. mepak                               d. pepak
9.         Sekolah aja mung sakepenake dhewe,tembung kang katulis dhoyong tegese ………….
      a.         penak banget                              b. sakarepe dwewe              c. dipenakne                         d. pancen penak
10.      Tembung loro kang padha utawa meh padha tegese digunakake bebarengan diarani………
     a.         tembung saroja                          b. tembung lingga                c. tembung andhahan        d. tembung rangkep
11.      Sing kalebu tembung saroja yaiku ………….
     a.         tumpang tindhih                         b. esuk sore                           c. gedhe cilik                         d. paid madu
12.      Yen sinau aja mung sakepenake dhewe,tembung kang katulis dhoyong kosok baline ………
      a.         ajeg                                               b. sawayah-wayah              c. sageleme                           d. ora mesthi
13.      Tembung tinuku, asale saka tembung lingga tuku oleh seselan ……….
      a.         in                                                   b. ti                                         c.   nu                                     d.  ku
14.      Diki : “Nuwun sewu Pak, kula badhe …………….”
Pak Rudi : “Arep takon apa Dik?
Tembung kang bener kanggo ngganepi ukara ing dhuwur yaiku ....
a. nyuwun sangu                       
b. nyuwun pirsa   c. nyuwun jajan   d. nyuwun warah
15.      Ing ngarsa sung tuladha, tegese.
        a.         neng ngarep golek dhuwit                                                         c. neng ngarep menehi conto
        b.         neng ngarep njaluk upah                                                          d. neng ngarep supaya ketok kancane
16.      Pakdhe lagi bali saka Semarang.
Ukara ing dhuwur yen diowahi nganggo basa krama inggil yaiku.. ....
a. Pakdhe nembe tindak saking Semarang                           c. Pakdhe nembe rawuh menyang Semarang
b. Pakdhe nembe wangsul saking Semarang                        d. Pakdhe nembe kondur saking Semarang
17.      Simbah nembe lara mata.Krama inggil lara mata yaiku….
a. sakit mata                                              
b. sakit mripat                      c. gerah mripat    d. gerah paningal
      18. Bapak mboten saget tindak rapat ,amargi nembe gerah,gerah tegese……..
         a. panas                                 b. lara                                     c. sumuk                                d. adhem              
19.    Wong kang seneng menehi marang wong liya diarani ………
        a. medhit                                               b. loma                                  b. cethil                  d. eman
 20.   Anak sing lahire dhisik dhewe/nomer siji diarani ……………
         a. anak siji                                   b. . anak ragil                        c. anak angkat                     d. anak mbareb
 21. Anake wedhus arane cemple,yen anak macan arane………….
         a. pedhet                                      b. belo                                    c. bledug                                d. gogor
 22. Tembung pasar anyar yen ditulis nganggo huruf  jawa yaiku ….
          a. p s/ a v/                                                                                    c. p s/ a m/  
          b. p s/ b k/                                                                                 d. p s/ k m/                                   
 23.   cu me p k\    Hayo,tulisan jawa iki unine apa ?    
         a.         rumepak                                      b. cumedhak                        c. cumepak                           d. cumelak
24. Anak sing nomer siji  nganggo jeneng eka,la yen nganggo jeneng tri iku anak nomer ……….
         a. loro                                                           b. papat                 c. telu                                      d. lima.
25.Gambar wayang sing gagah  iki jenenge ..............
         a.  Raden Janaka                                                               
         b. Raden  Harjuna                                                             
         c. Raden Werkudara                                                                                                                            
         d. Raden Sadewa

 26. Rina wengi tansah golek rejeki supaya bisa cukup kebutuhane.Rina tegese…
         a. awan                                        b. sore                                    c. esuk                                    d. bengi
 27. Gulu krama inggile jangga,yen tangan krama inggile …………..
         a. asta                                                           b. grana                 c. mustaka                            d. suku 
28. Wong kang eman menehi marang wong liya iku diarani……..
         a. cethil                                         b. pangerten                          c. loma                                   d. sosial
29. Gedebog iku wit gedhang,yen damen iku arane wit………
         a. pari                                                           b. palem                                c. kambil                               d. jagung
30. Tumindak kang ora ana gunane utawa muspra, iku kaya dene…….
         a. kebo nusu gudel                     b. nguyahi segara                c. kebo gupak ajak-ajak     d. kutuk marani sunduk
31  Terusna parikan iki :sepet diguwak neng longan, yen ora cepet ora........
          a. kelingan                                  b. kumanan                          c. eman                  d. mapan
32. Sri, iki wis awan, simbah dang diaturi....
         a.maem                                                b. dhahar                               c.mangan                              d.nedhi
33. Mas,sepedhaku rusak, tulung ...   menyang parasi !
        a. dandakna                                        b. dandanana                       c.tak dandani                       d.ndandani
34. Sing ora kalebu punakawan yaiku...
        a. janaka                                              b. semar                 c.bagong                                d.petruk
35. Semar , gareng , petruk , bagong iku punakawane sapa ?
       a.janaka                                               b. gathutkaca                       c.puntadewa                         d.werkudara    
I.          Isenana nganggo ukara utawa tembung kang bener !
36. Adhuh,lehku tuku klambi   ... tak enggo kok kombor,yen ngono tak cilikke wae.
37. Wong kang akeh ilmune ora nduweni watak gumedhe,tembung gumedhe tegese..........
38. Awake gedhe dhuwur tur gagah ………
39. Wong nandur bakale ……….
40. Bapak nembe … saking Surabaya ngasta jajan.
41. Abang branang,ajur mumur,peteng dhedhet, iku kalebu tembung ……………….
42. Tembung lingga guyu,yen diwenehi seselan um  dadi ……….
43. Apa tegese ukara “becik ketitik ala ketara  “  !
44. Terusna paribasan iki ! Adigang adigung ……………
45. Terusna ukara iki :Ing ngarsa sung tuladha,ing madya mangun karsa,tut wuri ………..

II.        Wangsulana kanthi jawaban kang  bener !  

46. Gawea ukara nganggo tembung :
       a. golek ilmu 
       b. maca buku      
c. sregep sinau
47. Coba,aranana 3 wae piranti/alat kanggo sekolah  !
48.Kelas IV  sinau ngaji  ing musholla .
       a. jejer    :
       b. wasesa               :
       c. lesan   :
       d. katrangan         :
49. Coba udharana tembung ing ngisor iki oleh seselan lan tembung lingga apa !
       a.cumepak.
       b.tinulis
       c.gumedhe

50. Coba aranana 3 wae papan panggonan kanggo golek ilmu !Untuk mengunduh Kunci Jawaban Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 ini silakan klik 


Demikian Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester 2 dapat membantu. Selamat mengikuti PAS- UAS atau Ulangan Semester 2  bagi siswa Kelas 4 SD/MI. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.