Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Adik-adik siswa Kelas 3 SD/MI atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS - UAS) atau Ulangan Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UAS atau Ulangan Semeter 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah penilaian yg dilakukan di akhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah Ulangan Akhir Semester (UAS).  Namun PAS adalah istilah baru yang sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Umum). Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.
Soal PAS/UAS BAHASA JAWAKelas 3 SD/MI Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban ini bisa digunakan untuk latihan menghadapi UAS semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Bentuk Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. File Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 dapat didownload dengan klik tombol download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 dibawah ini: 


.......................................................................................................................................
PRATINJAU
.......................................................................................................................................

Wacanen kang titi !
Mula Bukane Aksara Jawa
       Dhek jaman biyen ana wong Hindu jenenge Ajisaka. Ajisaka iku putrane ratu nanging kepingin dadi pandhita lan sugih kawruh. Kasenengane mulang muruk kawruh rupa – rupa. Ajisaka tindak lelana menyang tanah Jawa, prelu arep mencarake kawruhe. Ajisaka didherekake abdine loro, yaiku Dora lan Sembada. Bareng tekan sawijining pulo, yaiku pulo Majethi padha leren. Sawise leren sawetara, Ajisaka nerusake tindake didherekake Sembada. Dene Dora diutus keri, njaga keris pusaka. Dora diweling, sapa bae ora diparengke njupuk keris iku yen ora Ajisaka dhewe.
       Bareng wis sawetara suwe ana tanah Jawa, Ajisaka utusan Sembada njupuk kerise sing dijaga Dora. Dora ngugemi dhawuhe bendarane, yen ora Ajisaka dhewe ora diulungake. Wusanane Dora lan Sembada pada pasulayan, suduk- sudukan, karone padha tumeka ing pati.Ajisaka midhanget menawa Dora lan Sembada padha tumeka ing pati jalaran ngugemi dhawuhe. Mula Ajisaka banjur nulis aksara rong puluh cacahe, yaiku aksara jawa.
Ha na ca ra ka = ana utusan
Da ta sa wa la = padha pasulayan
Pa dha ja ya nya = pada digdayane
Ma ga ba tha nga = padha dadi bathang

I.          Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c ing wangsulan paling bener !
Crita ingn dhuwur kanggo mangsuli pitakon soal nomer 1 – 5 !
1.        Irah – irahan wacan ing dhuwur yaiku......
a.       Aksara Jawa                               b. Mula bukane Aksara Jawa           c. Asal Usul Aksara            
2.       Ajisaka kepingin dadi.....
a.       Ratu                                              b. Pandhita                                           c. Cantrik             
3.       Sing diutus njaga keris pusakane Ajisaka yaiku.....
a.       Dora                                              b. Sembada                                          c. Dora lan Sembada
4.       Cacahe aksara sing ditulis Ajisaka ana.....
a.       10                                                  b. 20                                                       c. 30
5.       Ma ga ba tha nga tegese......
a.       Ana utusan                  b. Padha pasulayan                            c. Padha dadi bathang
6.       Bapak ngombe teh. Tembung ngombe basa kramane.....
a.       Dhahar                                         b. Ngunjuk                                            c. Sare
7.       Siti tuku roti menyang pasar. Menyang pasar kalebu....
a.       Jejer                                              b. Wasesa                                              c. Katrangan papan
8.       Panjenengan mudhut napa ? ukara iku kagolong ukara....
a.       Pakon                                           b. Pitakon                                              c. Andharan
9.       Ing ingisor iki kang kalebu tembang dolanan yaiku.....
a.       Pocung                                         b. Campur sari                     c. Menthog - menthog
10.    Jaranan jaranan, jarane jaran teji.
Sing numpak...........
Jangkepane titik – titik ing dhuwur yaiku.....
a.       Para mentri                  b. Bocah – bocah                                c. Ndoro bei
11.    Tembang dolanan ngandhut pitutur kanggo.....
a.       Wong tua                                     b. Wong enom                                      c. Bocah
12.    Parti nyapu latar. Menawa didadekake ukara tanggap yaiku....
a.       Latar disapu Parti      b. Latar nyapu Parti            c. Nyapu latar Parti
13.    Aksara Jawa diwiwiti kanthi aksara.....
a.       a                                                    b.  t                                                        c. p
14.    Anak sing laire dhisik dewe diarani....
a.       Pambarep                    b. Wuragil                                              c. Panengah
15.    Sing klebu kewan raja kaya yaiku....
a.       Gajah                                           b. Singa                                  c. Kebo
16.    Bapak mangan sega thiwul. Ukara kasebut menawa dikramakne....
a.  Bapak dhahar sekul thiwul.                        b.Bapak nedha sekul thiwul.
c. Bapak maem sekul.
17.    Pak Tarjo gugur gunung ngresiki gorong- gorong. Gugur gunung tegese.....
a.       Munggah gunung       b. Mlaku – mlaku                                c. Gotong- royong
18.    Dani nyirami kembang. Tembung kriyane ukara iku yaiku....
a.       Dani                                              b. Nyirami                                             c. Kembang
19.    Yen matur karo bapak utawa ibu becike nganggo basa.....
a.       Ngoko lugu                  b. Ngoko alus                                       c. Krama alus
20.    Simbah durung teka. Teka krama aluse......
a.       Rawuh                                          b. Dhateng                                            c. Dugi
21.    Pd rn    Yen ditulis aksara latin......
a.       padha mara                                b. padha rana                                       c. padha mrana
22.    Pandhawa iku cacahe ana......
a.       5                                                    b. 6                                                         c 7
23.    Wisma, panti, griya, bale iku dasanamane.....
a.       Ratu                                              b. Omah                                                c. Gunung
24.    Nalika bengi kahanane peteng ....
a.       Njejet                                            b.njekut                                 c. Ndhedhet
25.     Rini (cangking) tas ireng. Tembung cangking penere....

a.       Nyangking                                  b. Dicangking                      c. Dakcangking
I.      Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki kanthi tembung kang trep !
1.       Ibu nembe kemawon (mulih). Tembung mulih basa kramane..........
2.       Omah dara diarani.........
3.       Yo prakanca dolanan ing jaba. Padhang bulan padhange kaya rina.
Rembulane kang awe – awe. Ngelingake aja padha turu........
Tembang padhang bulan ing dhuwur jangkepane......
4.       Kana Adusa, Le ! ukara kasebut kalebu jinise ukara..........
5.        Sarini tuku sepatu. Lesane ukara kasebut yaiku........
6.       Cublak – cublak suweng kalebu tembang.............
7.        Ngundhuh asil olehe nenandur diarani.........
8.       Kembang gedhang arane...........
9.       Anak gajah arane......
10.    Simbah gerah waja. Gerah Waja tegese.......

III.               Wangsulanapitakon – pitakoningngisorikikanthijawabankangtrep !
11.     Gabah – bebeke – nyosori – sawah – ana.
Urutna tembung- tembung ing dhuwur supaya dadi ukara kang trep !
Wangsulan :............................................................................................................
12.    Sinta tuku dhawet ing pasar.
Wangsulan :
Jejer  =......................................................................................................................
Wasesa =...................................................................................................................
Lesan  = ....................................................................................................................
Katrangan papan=.....................................................................................................
13.    Aranana 3 bae kang kalebu tembang dolanan !
wangsulan :..............................................................................................................
14.     Gaweya ukara nganggo tembung “dhahar “ !
Wangsulan :............................................................................................................
15.     Rajakaya
Tulisen nganggo aksara jawa  !

Wangsulan :............................................................................................................
Untuk mengunduh Kunci Jawaban Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 ini silakan KLIK DISINI


Demikian Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download Soal PAS/UAS BAHASA JAWA Kelas 3 SD/MI Semester 2 dapat membantu. Selamat mengikuti PAS- UAS atau Ulangan Semester 2  bagi siswa Kelas 3 SD/MI. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.