Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Adik-adik siswa Kelas 5 SD/MI atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS - UAS) atau Ulangan Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UAS atau Ulangan Semeter 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah penilaian yg dilakukan di akhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah Ulangan Akhir Semester (UAS). Namun PAS adalah istilah baru yang dipakai sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Umum).

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Soal PAS/UAS Semester 2 ( Genap) Kelas 5 SD/MI 2019 Lengkap Kunci Jawaban ini bisa digunakan untuk latihan menghadapi UAS semester genap tahun pelajaran 2018/2019. 

Download Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban

Bentuk ini terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. File soal dapat didownload dengan klik tombol download dibawah ini: 


..................................................................................................................................
PRATINJAU / PREVIEW 
..................................................................................................................................

PENILIAN AKHIR SEMESTER GENAP
Pendidikan Bahasa JawaMata Pelajaran
Hari, Tanggal
Waktu

: Bahasa Jawa
:  
: 90 menit

Nama
Kelas/Nomer
SD

: …............................
: V/.............................
: ………………………

BENTENG PENDHEM
            Benteng Pendhem Cilacap sing maune kependhem waled lan sakiwa tengene kebak wit alang-alang sahengga ora ketok, saiki dadi obyek wisata kang rame dibanjiri para wisatawan local lan manca. Kejaba benteng uga bisa ndeleng gumebyure ombak Segara Kidul marga dununge Benteng Pendhem ana pesisir Segara Kidul.
            Benteng Pendhem dibangun dening pemerintah walanda kanggo kubu pertahanan dhek taun 1968 lan rampung tahun 1877 sarta ngentekake ragad 133.000 golden. Pembangunan Benteng Pendhem mau ketoke wis dirancang kanthi mateng, katitik olehe gawe peta bangunan nganti ambal kaping pindho. Peta kapisan digawe nalika taun 1861 terus disempurnakake tanggal 21 November 1867.

I.       Wenehana tandha ping (x) ana aksara ing sangarepe jawaban sing kok anggep bener!
1.      Ing ngendi dununge Benteng Pendhem?
a. Ngawi                           b. Sala                   c. Cilacap                       d. Semarang            
2.      Benteng Pendhem maune kependhem apa?
a. alang-alang                    b. walet                 c. segara                         d. kali
3.      Sapa sing mbangun benteng pendhem?
      a. Walanda                        b. Ratu Yogya       c. Bupati cilacap             d. Presiden  
4.      Bentheng Pendhem rampung dibangun tahun pira?
      a. 1868                              b. 1688                  c. 1788                           d. 1877
5.      Pembangunan Bentheng pendhem dirancang kanthi ….
      a. tenanan                          b. mateng              c. teliti                            d. tertib
6.      Tawon ngentup, yen lele ….
      a. nyembur                        b. matil                  c. nyokot                        d. nyesep
7.      Sarman munggah gunung lawu. Dasa namane gunung ….
      a. Pegunungan                   b. lembah               c. wukir                          d. ngare
8.      Siti lagi mangan, menawi bapak nembe ….
      a. mangan                          b. dahar                 c. nedha                          d. madhang
9.  Ngoyak barang sepele, kelangan barang kang luwih pengaji iku paribasane mburu uceng kelangan ….
      a. bader                             b. lele                     c. kutuk                          d. delek
10.  Prapta + ing dadi prapteng iku diarani tembung ….
      a. dasa nama                      b. garba                 c. tembung entar            d.tembung plutan
11.  Yen wayah udan suket-suket padha ….
      a. thukul                            b. mati                   c. garing                         d. alum
12.  Sing lagi reresik sekolahan kelas 5. Reresik linggane ….
      a. ngresiki                          b. diresiki              c. resik                            d. resikan
13.  Pagawean ditandangi sarana kerja bakti dadi ….
      a. entheng                          b. kisruh                c. abot                            d. ruwet
14.  Latare katon jembrung. Jembrung tegese ….
      a. lemu                               b. akeh sukete       c. reget                           d. mbambeg
15.  Bocah-bocah matur bu guru, yen bu guru …. marang bocah-bocah.
      a. ngaturi                           b. ngendika           c. nyuwun pirsa              d. dhawuh
16.  Wit gedhang arane debog yen wit krambil arane ….
      a. glugu                             b. pucang               c. rendeng                      d. damen
17.  Ratu ing negara Astina yaiku ….
      a. Kresna                           b. baladewa           c. Puntadewa                 d. Duryudana
18.  Ima lan Wati nyanyi neng jero kamar. Katrangan panggonan ukara iku ….
      a. Ima lan Wati                  b. Nyanyi              c. Ima lan Wati nyanyi   d. Jero Kamar
19.  Tumindak ala karana kongkonan wong liya iku paribasane nabok ….
      a. nganggo tangan                                           c. Nyilih tangan             
      b. kalawan tangan                                           d. Gunakake tangan
20.  Gamane pitik jago yaiku ….
      a. patil                               b. jalu                    c. wisa                            d. Entup
21.  Bocah saiki akeh kang ora ngerti tata ….
      a. tentrem                          b. nagara                c. krama                          d. guna
22.  Warga desaku sayuk ……..ndandadi dalan.
      a. rukun                             b. maju                  c. mlaku                          d. gotong royong
23.  Raden Abimanyu iku putrane sapa?
a. Janaka                            b. Werkudara        c. Puntadewa                 d. Kresna
24.  Jare mungsuh kok dielus-elus. Cangkriman iki batangane ….
      a. koreng                           b. gudik                 c. udhun                         d. lara untu
25.  Jenang gula kowe aja lali iku kalebu ….
      a. parikan                           b. wangsalan         c. purwakanthi               d. Cangkriman
26.  Mau bengi Agus lara wetenge. Basa kramane weteng yaiku …
a. Rikma                            b. Paningal            c. Padharan                    d. Talingan
27.  Anak polah …. ….
Bacutnane paribasan ing dhuwur yaiku …
a. Ibu kepradah                 b. Bapa kepradah  c. Sedulur kepradah       d. Kabeh kepradah
28.  Kembang jambe mayang yen kembang blimbing …
a. Karok                            b. Menik                c. Maya                          d. Manggar
29.  Gadha rujak polo iku gamane sapa …
a. Janaka                            b. Werkudara        c. Baladewa                   d. Kresna
30.  Godhong jati arane …
a. Tiba urip                        b. Janur                  c. Jompong                     d. Bledheg
31.  Ibu mundhut sayuran ing pasar
Katrangan panggonan ukara iku …
      a. Ibu                                 b. Mundhut           c. Sayuran                      d. Ing pasar
32.  Pak Dokter lagi periksa pasiene
Tembung priksa kudune …
a. Mriksa                           b. Dipriksa             c. Mriksakake                 d. Dak priksa
33.  Tembung blaka suta lan tedheng aling-aling kalebu tembung …
a. Andharan                      b. Saroja                c. Entar                           d. Pepindhan
34.  Yen …. (tutur) dening wong tuwa kuwi kudu digathekake
a. Tak turuti                       b. Kok turuti         c. Dituturi                       d. Nuturi
35.  Anak jaran arane belo yen anak baya arane …
a. Krete                             b. Cemeng             c. Gudel                         d. Genjik

II.    Ukara-ukara ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk !
36.  Joko numpak sepur, wasesa ukara ing duwur …
37.  Aku ora duwe mas picis raja …
38.  Pasare sepi … ora ana wong blanja
39.  Uwi, mbili, suweg kalebu ewone polo …
40.  Nyebar godhong kara, sing sabar …
41.  Omahe cilik katon edi …
42.  Dhandang gula, pucung iku klebu jinise tembang …
43.  Wong asor, nanging sugih kepinteran. Bathok bolu ….
44.  Adhine kendel, kendel kosok baline …
45.  Budiman bocah pinter tur watake andap …

III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi premati !
46.  Terusna parikan iki !
Wajik klethik gula jawa luwih becik sing …
47.  Aranana 3 (telu) wae sing diarani punakawan !
48.  Sebutna ewone palawija !
49.  Sebutna ewone rajakaya !
50.  Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo ukara tanggab !

Ibu nyaponi jogan

..................................................................................................................................

Demikian Download Soal PAS/UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini dapat membantu. Selamat mengikuti PASUAS atau Ulangan Semester 2  bagi siswa Kelas 5 SD/MI. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.

“Sebaik-baik pohon adalah pohon yang banyak buahnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama”

Anda Terkesan, silakan tinggalkan tanggapan di kolom komentar dan silakan Subscribe Website saya ini untuk mendapatkan pemberitahuan dari artikel-artikel terbaru saya berikutnya dan jika menurut anda artikel ini bermanfaat silakan bagikan artikel ini menggunakan media social dibawah ini: