Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2


Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 5 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 5 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 5 2018, soal bahasa jawa Kelas 5 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 5 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kanthi patitis!
Wayang
Wayang iku salah sawijining seni kang diduweni dening wong masyarakat Jawa. Saking adiluhurnge seni wayang, ora mung tinemu ing masyarakat Jawa, nanging uga tinemu ing masyarakat liya kayata Sunda, Sasak, Banjar, Minang, malah tekan jaba negara.
Seni wayang iku akeh banget jenise, kayata wayang beber, wayang kulit, wayang wong, wayang kancil, wayang wahyu, lan liya – liyane. Salah sijine seni wayang kang moncer dhuwur nganti sakiki yaiku wayang kulit purwa. Sumbere lakon wayang kulit purwa saka kitab Mahabarata lan Ramayana kang asline saka India. Ing mangsa keri – keri iki lakon wayang purwa dikebaki lakon carangan.

I.  Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d tumprap wangsulan kang bener!.
1.  Apa irah – irah wacan ing nduwur kuwi?
a.  Jawa                      
b. Purwa                     
c. Wayang                  
d. Mahabarata

2.  Wayang iku salah sawijining seni kang diduweni dening wong?
a.  Aceh                      
b. Sumatra                  
c. Bali                         
d. Jawa

3.  Jenise wayang werna – werna, nanging wayang kang moncer dhewe nganti sakiki yaiku wayang?
a.  Uwong                  
b. Thengul                  
c. Kulit purwa            
d. Golek

4.  Pandhawa kuwi ana ing lakon ........
a.  Ramayana              
b. Anoman                 
c. Tripama                  
d. Mahabarata

5.  Pandhawa kuwi ana limo kajaba...........
a.  Yudhistira             
b. Arjuna                    
c. Nakula                    
d. Pandhu

6.  Dursasana kuwi ana ing pihak ...........
a.  Alengka                 
b. Amarta                   
c. Kurawa                   
d. Pandhawa

7.  Aja rame – rame, ibuku lagi......
a.  Turu                       
b. Mangan                  
c. Adus                       
d. Sare

8.  Saiki aku ( garap ) PR Basa jawa dhisik.
Tembung garap benere.......
a.  Nggarap                 
b. Digarap                  
c. Garapen                  
d. Kokgarap

9.  Amarga bukak lapangan kerja dhewe, mas Witono diarani..........
a.  Direktur                 
b. Mandhor                
c. Manager                 
d. Wiraswasta

10. Wis (tutur) ibune bola- bali tetep ora digugu. Tembung tutu benere......
a.  Dituturi                  
b. Daktuturi                
c. Nuturi                     
d. Koktuturi
11. Yen di tulis latin.............
a.  Tuku buku telu                                          
c. Tuku sega pecel
b.  Mangan tahu lima                          
d. Tuku buku lima

12. Wiji pancen ............, senengane njupuk dhuwite kancane.
a.  Dawa ususe           
b. Dawa tangane        
c. Dawa jangkahe       
d. Rai gedheg

13. Bocah cilik aja ngrokok cedhak. Ngrokok cedhak tegese......
a.  Uthis                      
b. Mbako                    
c. Neges- neges          
d. Klobot

14. Pikirane pancen ........, soal gampang wae ora bisa njawab.
a.  Dawa tangane                                           
c. Dawa ususe


v>

b.  Landhep dhengkule                                  
d. Rai gedheg

15. Yen ditulis latin unine.....
a.  Prahu layar                                    
c. Kapal labuh
b.  Kapal layar                                    
d. Kapal pecah

16. Siti pancen bocah ayu, bathuke ……
a.  Manjang ilang                                            
c. Nila tendani
b.  Nyekuntrik                                                
d. Nawon kemit

17. .............. sing menang sayembara ngangkat gendewa.
a.  apa                         
b. Sapa                                   
c. Pira                         
d. Kepriye

18. Anak loro lang kabeh diarani...........
a.  Dampit                                                      
c. Uger – uger lawang
b.  Kembang sepasang                                    
d. Cendono – cendini

19. Lastri sinau basa jawa. Yen didadeknaukara pitakon dadi........
a. sapa sing sinau basa jawa?             
c. Lastri sinau apa?
b.  Lastri lagi menyang ngendi?                     
d. Lasti karo sopo?

20. Cacahe wanda saben gatra diarani......
a.  Guru gatra 
b. Guru lagu               
c. Guru gatur              
d. Guru wilangan

21. Dumunung tembung linggane ….
a.  Dumungke                                                 
c. Dumung
b.  Kedunungan                                                          
d. Kedunung

22. Semar, gareng, petruk lan bagong diarani........
a.  Punakawan
b. Puntadewa             
c. Pandhawa               
d. kurawa

23. Ibuke pandhawa yaiku .....
a.  Kunthi                   
b. Widuri                    
c. Gandari                  
d. subiyarsi

24. Isi rangka arane beton, yen isi duren arane...........
a.  Pelok                     
b. Pongge                   
c. Klungsu                  
d. klentheng

25. Kang ora perlu digatekake yen maca geguritan yaiku.........
a.  Lafal                      
b. Gaya                       
c. Intonasi                  
d. cepet

26. Nakula sadewa iku putrane.........
a.  Pandhu                  
b. Gatutkaca               
c. Werkudara              
d. janaka

27. Rujak polo iku gamane.........
a.  Werkudara 
b. Nakula                    
c. Arjuna                    
d. dasamuka

28. Tembang macapat iku cacahe ana pira?
a.  9                            
b. 11                           
c. 10                           
d. 8
29. Arane kembang jagung yaiku sinuwun, yen arane kembang jambu........
a.  Menik                    
b. Karuk                     
c. Ontong                   
d. sinom

30. Kriwikan dadi............
a.  Pancuran                
b. Grojogan                
c. Seduluran               
d. kekancan

31. Papan kanggo turu dara arane pagupon. Yen papan kanggo turu jaran yaiku..........
a.  Kandang                
b. Tarangan                
c. Gedongan               
d. krangkeng

32. Mripate blalak- blalak, yen untune...........
a.  Miji mas                 
b. Ngandan- andani   
c. Mijil timun              
d. ngolan – olan

33. Kinanthi, pangkur, pucung iku kalebu tembang..............
a.  Dolanan                 
b. Gedhe                    
c. Cilik                        
d. macapat

34. Kang diarani sato iwen yaiku.........
a.  Pitik, bebek, menthok                               
c. Manuk, wedhus, kebo
b.  Gajah, macan, sapi                        
d. jaran, sapi, kebo

35.       Ibu mundhut roti.
sing kadapuk jejer ing ukara ndhuwur yaiku?
a.  Mundhut               
b. Roti                        
c. Ibu                          
d. salah kabeh

II.   Isenana ceceg- ceceg ing ngisor iki kanthi tembung lan mathuk!
36.  Wong tuwane Pandhawa yaiku..............
37.  Gulune Darsih mgulan- ulan, dene pipine ............
38.  Rampungne peribahasan iki. Kebo nusu...........
39.  Bapal lagi bali saka kantor. Basa kramane..............
40.  Jaran kore. Aksara jawane.....................
41.  Araning godhong jati nom yaiku...............
42.  Araning isi kluwak yaiku............
43.  Apa tegese paribasan asu rebutan balung..........
44.  Tempene dipangan Sukini. Ukara kuwi dadekna ukara tanduk............
45.  Nanik pancen bocah jujur. Apa kosok baline jujur..............

III. Wangsulana pitakon iki kanthi patitis!
46.  Tulisen nganggo aksara jawa.
a.    Mangan jambu     : .....................................
b.    Gelang kalung      : ....................................
c.    Numpak sepur      : .....................................
47.  Coba aranana punakawan.
48.  Ukara ing ngisor iki kramakna.
a.    Bapak lagi lunga neng kantor      : ................
b.    Ibu lagi mapan turu                      : ..................
c.    Simbah lagi mangan sego goreng.
49.  Apa tegese peribasan iki.
a.    Aji godhong garing                      : ................
b.    Becik ketitik ala ketoro                : ................
c.    Bathok bolu isi madu                   : ...........
50.  Tembung – tembung ing ngisor iki gawenen ukara.
a.    Mapag      : .............................................
b.    Nulis         : ............................................
c.    Nyapu      : ...............................................

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 5 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya